Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 14/2004

 

1. Συνιστάται Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στο δημόσιο τομέα.

 

άρθρο 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 14/2004

άρθρο 24 παράγραφος 1 του νόμου 3200/2003

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) Τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως συντονιστή,

 

β) το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

γ) το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών,

 

δ) το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και

 

ε) τον Πρόεδρο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ως μέλη.

 

άρθρο 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 14/2004

 

3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Διαμόρφωση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων της κυβερνητικής πολιτικής για την πληροφορική σε επιμέρους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία.

 

β) Προσδιορισμό του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορίας του Δημοσίου.

 

γ) Προσδιορισμό του πλαισίου υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής.

 

δ) Προώθηση της διείσδυσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο δημόσιο τομέα μέσω και του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος.

 

ε) Διαμόρφωση στρατηγικής για τη σύγκλιση της έρευνας και τεχνολογίας και της ανάπτυξης Τεχνολογιών πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο.

 

στ) Πρόταση αναδιαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για την αρτιότερη εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

 

άρθρο 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 14/2004

 

4. Η Επιτροπή ενημερώνεται για το βαθμό εφαρμογής των προγραμμάτων των φορέων του Δημοσίου που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας και εισηγείται μέτρα και παρεμβάσεις για την αρτιότερη πραγματοποίησή τους. Διαβουλεύεται επίσης επί εισηγήσεων που καταθέτουν οι παραγωγικοί φορείς της Χώρας (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, κ.λ.π.).

 

άρθρο 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 14/2004

 

5. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και εμπειρογνώμονες.

 

άρθρο 6 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 14/2004

 

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα και συντάσσει ετήσια έκθεση με τη δραστηριότητα, παρατηρήσεις και προτάσεις της.

 

άρθρο 7 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 14/2004

 

7. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε υπάλληλο της διαχειριστικής αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που ορίζεται με απόφαση του φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 2/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.