Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 6 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

1. Στην Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών μετέχουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:

 

α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β) Οικονομίας και οικονομικών,

γ) Ανάπτυξης,

δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών και

ε) ο αρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός, ο οποίος εισηγείται το θέμα της αρμοδιότητάς του, ως τακτικά μέλη.

 

άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

2. Μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 

α) Ο Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

β) ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τεχνικά θέματα,

γ) ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και

δ) ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.

 

άρθρο 6 παράγραφος 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

άρθρο 6 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

4. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α) Ο συντονισμός της προώθησης των μεγάλων έργων και υποδομών.

 

β) Η εξέταση και ιεράρχηση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων αναφορικά με τα προς εκτέλεση μεγάλα έργα.

 

γ) Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για κάθε έργο προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά Συλλογικά κυβερνητικά όργανα.

 

δ) Ο καθορισμός των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης και ο έλεγχος της πορείας ολοκλήρωσης των έργων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 2/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.