Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/15

ΠΥΣ 2/2015: Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/2015: Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, (ΦΕΚ 24/Α/2015), 06-02-2015.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφοι 1 και 2, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)),

 

β. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

γ. την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 06-02-2015

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.