Προεδρικό διάταγμα 64/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης υποβάλλονται με την αίτηση του ενδιαφερόμενου τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Τίτλος Σπουδών που παρέχει δικαίωμα διορισμού στη θέση καθηγητού κυρίου μαθήματος στη Σχολή.

 

β) Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια ή αντίστοιχη βεβαίωση εκδιδόμενη από Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία προκύπτει η ιθαγένεια του αιτούντος.

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για κανένα αδίκημα που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση, ότι δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο για ανεπάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων του ή για ασυμβίβαστη προς το έργο του διαγωγή, λόγω έλλειψης ήθους, ότι δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής άρσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

 

δ) Πλήρες Αντίγραφο δελτίου Ποινικού Μητρώου.

 

ε) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α' ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

στ) Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση ή περί μη κηρύξεως σε πτώχευση.

 

ζ) Αντίγραφο της άδειας του κτίσματος, θεωρημένο από το Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο και σε περίπτωση νομιμοποιούμενου αυθαιρέτου, του προβλεπόμενου, από τον νόμο, τίτλου νομιμοποιήσεως.

 

η) Θεωρημένη από την Πολεοδομία κάτοψη του κτιρίου της σχολής (αιθουσών), φύλλο παραδοχής φόρτισης από τη στατική μελέτη της άδειας και θεωρημένη τομή του κτιρίου στην θέση του κλιμακοστασίου.

 

θ) Στην περίπτωση νομιμοποιημένου αυθαιρέτου για τη συγκεκριμένη χρήση υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική επάρκεια του κτιρίου με ελάχιστη φέρουσα ικανότητα 350 kg/m2.

 

ι) Στην περίπτωση που η άδεια ή η νομιμοποίηση δεν αναφέρεται στην χρήση του κτίσματος ως εκπαιδευτηρίου, υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας αλλαγής χρήσης από την Πολεοδομία.

 

ι)α) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο κτίριο του εκπαιδευτηρίου.

 

ι)β) Υπεύθυνη δήλωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό για την ασφάλεια και την καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ι)γ) Υπεύθυνη δήλωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό για την πλήρωση των προϋποθέσεων ασφαλείας του εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για τους Έλληνες πολίτες τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία β, δ, ε και στ, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 22/2016 (ΦΕΚ 32/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 347 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Αν ο αιτών είναι:

 

α) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υποβάλλεται, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στις περιπτώσεις ζ έως και ι)γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η συστατική του πράξη, καθώς και η απόφαση διορισμού του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

β) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υποβάλλονται, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στις περιπτώσεις ζ έως και ιγ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα του Καταστατικού του και των τυχόν τροποποιήσεών του και προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, υποβάλλονται επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 22/2016 (ΦΕΚ 32/Α/2016).

 

3. Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες, υποβάλλονται, πέραν των αναφερομένων στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις περιπτώσεις α έως και στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τον νόμιμο εκπρόσωπο τους.

 

4. Σε κάθε περίπτωση εάν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρεία υποβάλλεται, εκτός των ανωτέρω, και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου για την υποβολή της σχετικής αίτησης για ίδρυση και λειτουργία Σχολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.