Προεδρικό διάταγμα 64/09

ΠΔ 64/2009: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης - Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 64/2009: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης - Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αυτών, (ΦΕΚ 85/Α/2009), 01-06-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 3 παράγραφος 1)γ, 4 παράγραφος 3 και 6 παράγραφος 3 του νόμου 1158/1981 περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 127/Α/1981).

 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 4/2009 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (ΦΕΚ 2/Α/2009).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 98/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Δικαιολογητικά

Άρθρο 2: Κτιριολογικές Εγκαταστάσεις Σχολών

Άρθρο 3: Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Άρθρο 4

 

Αθήνα, 22-05-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.