Προεδρικό διάταγμα 64/18

ΠΔ 64/2018: Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 64/2018: Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου, (ΦΕΚ 124/Α/2018), 11-07-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 1 και 3 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 183/Α/1991), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 64 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 

β) Του άρθρου 4 περίπτωση στ' του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010).

 

γ) Του άρθρου 30 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), όπως ισχύει.

 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

ε) Του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθμόν οίκοθεν Β1Α/96503/29-12-2017 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 26/2018 και 83/2018 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Υγείας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-07-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.