Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέρμανση - αερισμός - φωτισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκάστη επιχείρησις δέον να διαθέτη σύστημα κεντρικής ή ετέρας επιστημονικώς καταλλήλου θερμάνσεως που εξασφαλίζει θερμοκρασία ουχί κατωτέρα των 22 °C. Εφόσον δεν διαθέτει εγκατάσταση κλιματισμού εις έκαστον θάλαμο ως και εις τους χώρους διημερεύσεως, δέον να υπάρχει ηλεκτρικός εξαεριστήρας ικανότητος 5 - 10 αλλαγών αέρος ωριαίως.

 

2. Εις όλους τους χώρους εκάστης επιχειρήσεως δέον να εξασφαλίζεται καλός και επαρκής φυσικός και τεχνητός φωτισμός και αερισμός. Ειδικότερα οι θάλαμοι και οι χώροι διημερεύσεως των περιθαλπόμενων δέον να έχουν τον κατάλληλο ηλιασμό και φυσικό φωτισμό, απαγορευόμενου του φωτισμού και αερισμού αυτών μέσω φωταγωγών. Οι εν λόγω χώροι, προκειμένου περί επιχειρήσεων περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, δέον να εξυπηρετούνται υπό εξωστών επαρκών διαστάσεων δια την άνετη ανάπαυση και ηλιασμό των περιθαλπόμενων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.