Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι καθοριζόμενες με το διάταγμα αυτό αμοιβές αποτελούν τις νόμιμες αμοιβές, οι οποίες ισχύουν για την περίπτωση που δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής, για την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τις κατωτέρω κατηγορίες ή διακρίσεις αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

2. Ειδικότερα οι καθοριζόμενες αμοιβές με τις διατάξεις του παρόντος αναφέρονται σε:

 

 α. Στις Τοπογραφικές, Κτηματογραφικές και Χαρτογραφικές Εργασίες.

 β. Στη μελέτη, επίβλεψη και παραλαβή Συγκοινωνιακών Έργων δηλαδή:

         β)α) Οδών και τεχνικών έργων αυτών.

         β)β) Λιμενικών έργων.

         β)γ) Έργων πολιτικών αερολιμένων.

         β)δ) Κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης οδών.

 

 γ. Στη μελέτη, επίβλεψη και παραλαβή Υδραυλικών Έργων δηλαδή:

         γ)α) Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

         γ)β) Έργων Υδρεύσεων.

         γ)γ) Έργων αποχετεύσεων.

 

 δ. Στη μελέτη, επίβλεψη, παραλαβή και εκτίμηση Κτιριακών Έργων, οι μελέτες των οποίων διακρίνονται σε:

         δ)α) Αρχιτεκτονική.

         δ)β) Φέρουσας Κατασκευής.

         δ)γ) Εγκαταστάσεων και

         δ)δ) Υποδομής, διαμόρφωσης του οικοπέδου και γενικά του περιβάλλοντα χώρου.

 

3. Οι αμοιβές για τις μελέτες του παρόντος αντιστοιχούν σε εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές στο Δεύτερο Βιβλίο του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.