Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν στον Μελετητή ανατεθεί σύνταξη μελέτης ή εκτέλεση εργασίας αναγόμενης σε τοπογραφικές εργασίες ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή κτιριακά έργα, μη περιλαμβανομένης δε στις αναφερόμενες στο παρόν και η αμοιβή δεν συμφωνείται κατ' αποκοπή, αυτή ορίζεται αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως, του χρόνου τούτου λογιζομένου σε ακέραιες ημέρας από της ημέρας αφίξεως μέχρι της ημέρας αναχωρήσεως, ως κάτωθι:

 

α) Για επιστήμονα εικοσαετούς και άνω πείρας, ημερησίως δύο χιλιάδες δραχμές (2.000)

β) Για επιστήμονα με πείρα μεγαλύτερη των δέκα ετών και μικρότερη των είκοσι ετών, ημερησίως χίλιες πεντακόσιες δραχμές (1.500)

γ) Για επιστήμονα μικροτέρας της δεκαετούς πείρας, ημερησίως χίλιες δραχμές (1.000)

δ) Οι αποζημιώσεις της παρούσας παραγράφου νοούνται για απασχόληση μεγαλύτερη της μιας ημερών, ή, στην περίπτωση μιας μόνο ημέρας, για απασχόληση 5 τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία αποζημίωση ορίζεται ίση προς το 0,20 των ως άνω αναφερομένων ημερησίων αποζημιώσεων, με ελάχιστη αμοιβή πάντως όχι μικρότερη των 500 δραχμών.

 

Τα ανωτέρω ποσά πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή λ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

2. Η ανωτέρω αμοιβή του Μελετητή προσαυξάνεται, προκειμένου περί μεταβάσεως αυτού εκτός έδρας μετά διανυκτερεύσεως και για όσες ημέρες διανυκτερεύσει εκτός έδρας, κατά 20% εντός της Επικρατείας και κατά 30% για το εξωτερικό.

 

3. Επιπλέον της ανωτέρω αμοιβής, καταβάλλονται στον Μελετητή και οι δαπάνες κίνησης αυτού, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% για ενδιάμεσες δαπάνες. Στην περίπτωση κίνησης του Μελετητή με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, καταβάλλονται σε αυτόν οι δαπάνες κίνησης, υπολογιζόμενες με χιλιομετρική αποζημίωση ίση προς τα 2/3 της εκάστοτε ισχυούσης τοιαύτης για επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, άνευ της ως άνω προσαυξήσεως για ενδιάμεσες δαπάνες. Στην περίπτωση κίνησης με μεταφορικό μέσο του Εργοδότη, ουδεμία αποζημίωση κίνησης καταβάλλεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.