Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή επίβλεψης καταβάλλεται στον δικαιούχο τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο του έργου, υπολογιζόμενη επί των εκάστοτε τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας του, που συντάσσονται βάσει κανονικών επιμετρήσεων.

 

2. Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επίβλεψης παρακρατείται ποσοστό 20% αυτής, το οποίο αποδίδεται στον επιβλέποντα κατά ποσοστό μέχρι 10% του συνόλου της αμοιβής με τη θεώρηση της τελικής επιμέτρησης, κατά 5% με την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και κατά το υπόλοιπο 5% με τη συντέλεση της οριστικής παραλαβής.

 

3. Για τα έργα του Δημοσίου και Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν η επίβλεψη διακοπεί με υπαιτιότητα του επιβλέποντα σε οποιοδήποτε στάδιο της επίβλεψης η παραπάνω κράτηση 20% επί της αμοιβής της επίβλεψης εκπίπτει υπέρ του Εργοδότη, για την κάλυψη των αυξημένων δαπανών του λόγω της νέας επίβλεψης.

 

4. Στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από τον Εργοδότη στον επιβλέποντα της εκάστοτε αμοιβής επίβλεψης που αναλογεί σε αυτόν, πέραν των 60 ημερών από την υποβολή του πίνακα αμοιβής στον Εργοδότη, αυτός υποχρεούται στην καταβολή του νόμιμου τόκου κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.

 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η ίδρυση ειδικού γραφείου στον τόπο του έργου για την παρακολούθησή του, λόγω ανάπτυξης σε μεγάλη έκταση ή εμφάνισης δυσχερειών οι δαπάνες ιδρύσεως και εγκατάστασης του Γραφείου όπως και η επάνδρωσή του με βοηθητικό τεχνικό προσωπικό βαρύνει τον Εργοδότη. Η σύνθεση σε προσωπικό του γραφείου εγκρίνεται από τον Εργοδότη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.