Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμής αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιμέτρησης και την προσωρινή παραλαβή οποιωνδήποτε έργων, η μελέτη αμείβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Γ του παρόντος δηλαδή οδών και των τεχνικών αυτών έργων, λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας και έργων κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης τους, το ελάχιστο ποσό της εν γένει οφειλομένης αποζημιώσεως, το καταβαλλόμενο από τον οικείο Εργοδότη, ορίζεται, σε ποσοστό επί της πραγματοποιηθείσας δαπάνης του έργου, όπως φαίνεται παρακάτω για κάθε μέλος, της Επιτροπής παραλαβής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και για κάθε έργο:

 

α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Για έργα αξίας μέχρι του ποσού 500.000 δραχμών, ποσοστό 0,5%

β) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Για έργα αξίας μέχρι 1.500.000 δραχμών και για το πάνω από 500.000 ποσό, για το οποίο ισχύει ο πίνακας Α, ποσοστό 0,4%

γ) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Για έργα αξίας μέχρι 5.000.000 δραχμών και για το πάνω από 1.500.000 ποσό, για το οποίο ισχύουν οι πίνακες Α και Β, ποσοστό 0,3%

δ) ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Για έργα αξίας μέχρι 20.000.000 δραχμών και για το πάνω από 5.000.000 ποσό, για το οποίο εφαρμόζονται οι πίνακες Α,Β και Γ ποσοστό 0,15%

ε) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Για έργα αξίας άνω των 20.000.000 δραχμών και για το πάνω από 20.000.000 ποσό, για το οποίο ισχύουν οι πίνακες Α,Β,Γ και Δ ποσοστό 0,05%

 

2. Η αμοιβή παραλαβής έργων σύμφωνα με τα παραπάνω καλύπτει κάθε εργασία και δαπάνη των μελών της επιτροπής παραλαβής για τη διενέργεια αυτής προκαταβάλλεται δε αυτή υποχρεωτικά, κατά το ήμισυ, με την κοινοποίηση της εντολής του Εργοδότη, για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας της παραλαβής.

 

3. Εάν το έργο που παραλαμβάνεται βρίσκεται εκτός της Επικρατείας, κανονίζεται επιπλέον αποζημίωση βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας.

 

4. Εάν για την παραλαβή του έργου απαιτείται εργατοτεχνικό προσωπικό ή λήψη και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακές εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη αυτών βαρύνει τον Εργοδότη.

 

5. Η αμοιβή για την οριστική παραλαβή καθορίζεται σε ποσοστό 25% της αμοιβής της προσωρινής παραλαβής. Σε περίπτωση ταύτισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνο της προσωρινής παραλαβής.

 

6. Η πληρωμή της αμοιβής για την παραλαβή έργου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την υποβολή του πίνακα αμοιβής. Στην περίπτωση μη υποβολής τέτοιου πίνακα η εκκαθάριση πραγματοποιείται οίκοθεν από τον Εργοδότη, εντός 60 ημερών από την υποβολή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέρα των προθεσμιών αυτών καταβάλλεται για το οφειλόμενο ποσό αμοιβής κατόπιν όχλησης του δικαιούχου ο νόμιμος τόκος μέχρι την αποπληρωμή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.