Προεδρικό διάταγμα 76/98

ΠΔ 76/1998: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 1995/18/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19-06-1995, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 76/1998: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 1995/18/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19-06-1995, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, (ΦΕΚ 70/Α/98), 07-04-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και του άρθρου 3 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990)

 

2. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 324/1996 (ΦΕΚ 220/Α/1996) για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 1991/440/ΕΟΚ της 29-06-1991 για την ανάπτυξη των Κοινοτικών Σιδηροδρόμων.

 

4. Την 566/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Εμμανουήλ Λουκάκη (ΦΕΚ 910/Β/1996).

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

6. Την 78/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Ι: Σκοπός Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Ισχύς της άδειας

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο ΙV: Μεταβατική διάταξη

 

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο V: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα

 

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-03-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 48 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.