Προεδρικό διάταγμα 799/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την εγγραφή του εις το Μητρώον Μελετητών ο ενδιαφερόμενος δέον να υποβάλει τα κάτωθι:

 

1. Αίτηση εις την οποίαν να αναφέρεται το ονοματεπώνυμον και πατρώνυμον αυτού, η επαγγελματική αυτού ως μελετητή έδρα και οι δύο το πολύ Κατηγορίες μελετών εις τις οποίας ούτος αιτείται να εγγραφή.

 

2. Βεβαίωση των αρμοδίων εκάστοτε αρχών περί κτήσεως υπό του ενδιαφερομένου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εν Ελλάδι, δι' όσα επαγγέλματα απαιτείται εκ του νόμου τοιαύτη άδεια μετά μνείας της ημερομηνίας κτήσεως του σχετικού πτυχίου ή διπλώματος, δι' όσα δε δεν απαιτείται άδεια, τίτλους σπουδών Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής μετά βεβαιώσεως χορηγηθείσης αρμοδίως ότι η σχολή αυτή αναγνωρίζεται εν Ελλάδι ως ισότιμος των αντιστοίχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών.

 

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα αναφερόμενο εις την επιστημονική και επαγγελματική αυτού σταδιοδρομία μετά αποδεικτικών τυχόν χορηγηθέντων σε αυτό τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, βραβείων ή διακρίσεων.

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί του ότι δεν εμπίπτει ούτος εις τινά των κωλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 716/1977 δια την απόκτηση της ιδιότητος του Μελετητή.

 

5. Πίνακας, κατά κατηγορία μελετών, των υπ' αυτού εκπονηθεισών μελετών μετά σχετικών πιστοποιητικών των εργοδοτών, χορηγουμένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 716/1977.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.