Προεδρικό διάταγμα 799/78 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Μητρώον Γραφείων Μελετών καταρτίζεται, αιτήσει των ενδιαφερομένων, βάσει των εγγράφων των εις το Μητρώον Μελετητών.

 

2. Δια την εγγραφή εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών οι ενδιαφερόμενοι δέον να υποβάλουν τα κάτωθι:

 

α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του Γραφείου Μελετών, εις την οποίαν να αναφέρεται η επωνυμία και η έδρα του Γραφείου ως και η νομική μορφή τούτου.

 

Εκπροσωπευτική του Γραφείου εξουσία δύναται να έχουν, προκειμένου περί Εταιρειών μόνον οι εταίροι - μελετητές επ' ονόματι των οποίων τυγχάνει εγγεγραμμένο το Γραφείον εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών, αποκλειομένων των υπαλλήλων - μελετητών και των τρίτων.

 

β) Κεκυρωμένο αντίγραφον του Καταστατικού της Εταιρείας, εις περίπτωσιν καθ' ην το Γραφείον τυγχάνει συγκροτημένο υπό εταιρική μορφήν.

 

γ) Δι' έκαστον αιτούμενο παρά Γραφείου Μελετών πτυχίον, κατά κατηγορία μελέτης, ονομαστική κατάστασιν των διατιθεμένων προς τούτο μελετητών, εταίρων ή υπαλλήλων του Γραφείου, μετά μνείας της τάξεως του πτυχίου εκάστου τούτων.

 

Εφ' όσον η ανωτέρω κατάστασις περιλαμβάνει και υπαλλήλους του Γραφείου, αυτή δέον να συνοδεύεται υπό ενόρκου βεβαιώσεως του νομίμου εκπροσώπου του Γραφείου, περί του ότι οι σε αυτό αναγραφόμενοι υπάλληλοι διατελούν υπό πραγματική υπαλληλική σχέση μετά του Γραφείου.

 

δ) Υπεύθυνη δήλωση συντεταγμένη κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ενός εκάστου των υπαλλήλων του Γραφείου Μελετών περί του ότι αυτοί διατελούν μετά του Γραφείου υπό πραγματική υπαλληλική σχέση.

 

3. Δια την χορήγηση του αιτουμένου υπό του Γραφείου Μελετών πτυχίου κατατίθενται εις το αρμόδιο Γραφείον Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών του Υπουργείου Συντονισμού τα αντίστοιχα χορηγηθέντα ατομικά πτυχία πάντων των περιλαμβανομένων εις την ως άνω κατάστασιν μελετητών.

 

4. Δια την εγγραφή Γραφείου Μελετών συγκροτημένου εξ ενός μόνον μελετητή κατόχου ατομικού πτυχίου εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών, δεν απαιτείται υποβολή υπό τούτου νέας αιτήσεως, πέραν της αρχικώς υποβληθείσης δια την εγγραφή εις το Μητρώον Μελετητών, της εγγραφής εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών διενεργούμενης αυτεπαγγέλτως υπό του Γραφείου Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών του Υπουργείου Συντονισμού βάσει των εγγραφών του Μητρώου Μελετητών, του καταρτισθέντος συμφώνως τω νόμου 716/1977.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.