Προεδρικό διάταγμα 799/78 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα απαιτούμενα, κατά τα προηγούμενα άρθρα 3 και 5 στοιχεία δια την πρώτην εγγραφή εις το Μητρώον Μελετητών και το Μητρώον Γραφείων Μελετών αντιστοίχως υποβάλλονται υποχρεωτικώς υπό των ενδιαφερομένων εις το Γραφείον Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών του Υπουργείου Συντονισμού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 60 ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως των περί τούτου σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργείου Συντονισμού, εις τέσσερις τουλάχιστον ημερησίας εφημερίδας της Πρωτευούσης. Οι ανωτέρω ανακοινώσεις κοινοποιούνται εις το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

2. Μετά έγκριση, κατά τις διατάξεις του νόμου 716/1977 και του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος, των καταρτισθησομένων ως άνω Μητρώων, εγγραφές νέων Μελετητών και Γραφείων Μελετών εις τα αντίστοιχα Μητρώα ή μεταβολές καταστάσεως των ήδη εγγεγραμμένων διενεργούνται εντός 60 ημερών από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

3. Έκαστον Γραφείον Μελετών υποχρεούται όπως εντός 30 ημερών γνωστοποιεί εγγράφως προς το Γραφείον Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών του Υπουργείου Συντονισμού πάσαν αποχώρηση ή θάνατον μέλους αυτού. Εις την περίπτωσιν αποχωρήσεως μέλους, τούτο δέον όπως εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας υποβάλει επίσης προς το ως άνω Γραφείον του Υπουργείου Συντονισμού σχετική δήλωση προς ενημέρωση των Μητρώων και των πτυχίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.