Προεδρικό διάταγμα 917/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προβλεπόμενες υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 716/1977 ενστάσεις κατά της εγγραφής εις τα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών, ως και κατά των μεταβολών της εγγραφής εις ταύτα, υποβάλλονται εις το Γραφείον Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού Αναθέσεων Μελετών του Υπουργείου Συντονισμού.

 

Οι ενστάσεις δύναται να υποβληθούν και δια εμπροθέσμου καταθέσεως τούτων, επί αποδείξει, εις τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προς αποστολή εις το ως άνω Γραφείον του Υπουργείου Συντονισμού. Εις την περίπτωσιν ταύτη, ημερομηνία υποβολής της ενστάσεως θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεώς της εις τα ως άνω Ταχυδρομεία.

 

2. Η ένστασις δέον να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, μνεία της πράξεως καθ' ης στρέφεται, σύντομο ιστορικόν και περιγραφή της αμφισβητήσεως, τους λόγους επί των οποίων στηρίζει τις απόψεις του ο ενιστάμενος και τις εκ της διαφωνίας αιτήματα αυτού.

 

3. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Συντονισμού εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής τούτων μετά γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής .

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.