Προεδρικό διάταγμα 917/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων δια τις οποίας χωρεί ένστασις κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του νόμου 716/1977, κατά πάσης πράξεως του Υπουργού Συντονισμού αναφερομένης εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό των άρθρων 3 έως και 10 του νόμου 716/1977 χωρεί υπό του θιγομένου Μελετητή ή του Γραφείου Μελετών αίτησις θεραπείας. Η αίτησις θεραπείας ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 60 ημερών, αρχομένης από της επομένης της καθ' οιονδήποτε τρόπον κοινοποιήσεως εις τον ενδιαφερόμενον της πράξεως δια καταθέσεως εις το Γραφείον Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών του Υπουργείου Συντονισμού.

 

Οι αιτήσεις θεραπείας δύναται να υποβληθούν και δια εμπροθέσμου καταθέσεως τούτων, επί αποδείξει εις τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προς αποστολή εις το ως άνω γραφείον του Υπουργείου Συντονισμού. Εις την περίπτωσιν ταύτη, ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως θεραπείας θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της εις τα ως άνω Ταχυδρομεία.

 

2. Η αίτησις θεραπείας δέον να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, μνεία της πράξεως καθ' ης στρέφεται, σύντομο ιστορικόν και περιγραφή της αμφισβητήσεως, τους λόγους επί των οποίων στηρίζει τις απόψεις του ο υποβάλλων την αίτηση θεραπείας και τα αιτήματα αυτού.

 

3. Επί των αιτήσεων θεραπείας αποφαίνεται ο Υπουργός Συντονισμού εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής τούτων, μετά γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.