Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το παρόν διάταγμα, όπου δεν γίνεται διάκρισις εις τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων μεταξύ μικρού και μεγάλου αυτοκινήτου, νοείται μικρόν επιβατικό. Ως μικρόν επιβατικό αυτοκίνητον θεωρείται ένα πενταθέσιο επιβατικό. Δια τον υπολογισμό της συνολικής επιφανείας του δημιουργούμενου χώρου σταθμεύσεως, ο αριθμός των θέσεων ανάγεται εις επιφάνεια χώρου σταθμεύσεως ως εξής:

 

α) Δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως μικρού επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου λαμβάνονται 12 m2 επιφανείας χώρου σταθμεύσεως, εφ' όσον ο συνολικός αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως του χώρου δεν υπερβαίνει τις 3.

 

β) Δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως μικρού επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου λαμβάνονται 15 m2 επιφανείας χώρου σταθμεύσεως, εφ' όσον ο συνολικός αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως είναι μεγαλύτερος των 3 αλλά ουχί μεγαλύτερος των 10.

 

γ) Δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως μικρού επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου λαμβάνονται 20 m2 επιφανείας χώρου σταθμεύσεως, εφ' όσον ο συνολικός αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως είναι μεγαλύτερος των 10.

 

δ) Δια μίαν θέσιν μεγάλου αυτοκινήτου λαμβάνονται 50 m2 επιφανείας χώρου σταθμεύσεως.

 

2. Ειδικώς δια τις περιπτώσεις κατασκευής χώρων σταθμεύσεως λειτουργούντων αποκλειστικώς με μηχανικόν τρόπον τοποθετήσεως των αυτοκινήτων εις θέσιν σταθμεύσεως, η απαιτουμένη δι' εκάστην θέσιν επιφάνεια χώρου σταθμεύσεως προκύπτει βάσει των στοιχείων του κατασκευαζόμενου χώρου σταθμεύσεως.

 

3. Κατά τον κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 960/1979 υπολογισμό εισφοράς, ως ο νόμος ούτος τροποποιήθηκε υπό του νόμου 1221/1981, δια την απαιτούμενη δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνεια, συμφώνως προς τα οριζόμενα εις την ως άνω παράγραφος 1 του παρόντος, λαμβάνεται υπ' όψιν ο συνολικός αριθμός των απαιτουμένων δια το κτίριον χώρων σταθμεύσεως, ως ούτος προκύπτει συμφώνως προς τα οριζόμενα υπό του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Επίσης ο κατά τα ανωτέρω υπολογισμός της εισφοράς γίνεται με βάση την αντικειμενική αξία των ακινήτων όπου αυτή έχει καθορισθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 23-11-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 691/Δ/1990).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.