Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 25/9/19

ΠΝΠ 25-09-2019: Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 25-09-2019: Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής, (ΦΕΚ 142/Α/2019), 25-09-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC αναφορικά με διαμένοντες πελάτες για χρονικό διάστημα από 23-09-2019 μέχρι και 10-10-2019 λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της εν λόγω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας και να μην επιβαρυνθούν οι διαμένοντες τουρίστες που είχαν συμβληθεί με την εν λόγω εταιρεία.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2Α, ως εξής:

 

{2Α. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συμβληθεί με την εταιρεία με την επωνυμία Thomas Cook Group PLC, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής αναφορικά με τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν στο πλαίσιο συμβάσεων με την ως άνω εταιρεία, για το χρονικό διάστημα από 23-09-2019 μέχρι και 10-10-2019, υπό την προϋπόθεση τήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για τις περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής έχει ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία Thomas Cook Group PLC και δεν έχει καταβληθεί στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς και για τις περιπτώσεις που υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου διαμονής είναι οι διαμένοντες στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της εταιρείας Thomas Cook Group PLC.}

 

Άρθρο Δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από την 23-09-2019.

 

Αθήνα, 25-09-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.