Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 29/8/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Κράτος χορηγεί έκτακτες κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις σε όσους περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μονίμως σε κατάσταση απρόβλεπτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν οπουδήποτε στην Επικράτεια κατά το έτος 2007.

 

2. Η πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους γίνεται άμεσα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που θα καθοριστούν, ύστερα από αίτηση τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στους λογαριασμούς των οποίων μεταφέρονται τα απαραίτητα ποσά από το Δημόσιο. Ως δικαιολογητικό για την πληρωμή αρκεί αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 του δικαιούχου για τις ζημίες που υπέστη, καθώς και ότι δεν έλαβε την ίδια παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης για την αντικατάσταση οικοσκευής και την αντιμετώπιση άμεσων εξόδων επισκευής κατοικίας μπορεί με τις αποφάσεις της επόμενης παραγράφου να προβλέπεται η συνυποβολή βεβαίωσης της Πυροσβεστικής ή της τοπικής αστυνομικής αρχής ή του οικείου Δήμου. Οι τράπεζες που καταβάλλουν τις οικονομικές ενισχύσεις αποστέλλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανά εβδομάδα καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά κατά δικαιούχο οι γενόμενες πληρωμές, επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις και τυχόν βεβαιώσεις, εφόσον προβλέπεται η συνυποβολή τους. Τυχόν υπόλοιπα των μεταφερόμενων στις τράπεζες ποσών επιστρέφονται στο λογαριασμό του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με κοινοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το είδος και το ύψος των χορηγούμενων κοινωνικών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων, οι δικαιούχοι, που μπορεί ενδεικτικά να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης τους, η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων, τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθεί να κατατεθούν από τους δικαιούχους προς έλεγχο ύστερα από την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.