Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 29/8/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ταμείο του παρόντος άρθρου καταργήθηκε με την παράγραφο 1)γ του άρθρου 1 του νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/2010).

 

1. Συνιστάται Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το Ταμείο εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα.

 

2. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:

 

α) Εισφορές του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυρόπληκτων (υπ' αριθμό 2341103053) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και που συνεστήθη με την με αριθμό οίκοθεν 2/53006/Α0024/27-08-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων ειδικών λογαριασμών,

 

β) Εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

γ) Εισφορές ιδιωτών.

 

Το ύψος της ετήσιας εισφοράς του Κρατικού Προϋπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

3. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

4. Με Προεδρικό Διάταγμα των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η οργανική διάρθρωση του Ταμείου, ο κανονισμός λειτουργίας του, ο τρόπος διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου.

 

5. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, η διαχείριση και καταβολή των χρηματοδοτήσεων που ανάγονται στο σκοπό του Ταμείου και στην εν γένει αντιμετώπιση αναγκών των πυρόπληκτων από τους πόρους του γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.