Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/18

ΠΝΠ 31-12-2018: Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010), παράταση μειωμένων συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου του νόμου 4551/2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31-12-2018: Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010), παράταση μειωμένων συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου του νόμου 4551/2018, (ΦΕΚ 221/Α/2018), 31-12-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης συνέχισης της προστασίας της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους δυνάμει του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010), της αντιμετώπισης των συνεπειών των προσφυγικών ροών σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της ρύθμισης της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) και της επέκτασης στον Άγιο Ευστράτιο της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου του νόμου 4551/2018 σε νησιά του Αιγαίου.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010)

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις Μέχρι την 31-12-2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις Μέχρι την 28-02-2019.

 

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις Μέχρι την 31-12-2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις Μέχρι την 28-02-2019.

 

Άρθρο δεύτερο: Παράταση μειωμένων συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

 

Στο άρθρο 21 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), ως ισχύει, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4)α ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά 30% των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επί ένα εξάμηνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον:

 

α) ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου, και

 

β) πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

 

α)α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

 

β)β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

 

γ)γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

 

δ)δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

 

4Α. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο μέσος ετήσιος αριθμός φιλοξενουμένων υπολογίζεται ανά εξάμηνο, τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας και υπό την επίβλεψη υπηρεσίας που θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το δωδεκάμηνο που λήγει στο τέλος του προηγούμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται έως 31-12-2018, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018)

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018), όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), μετά τη λέξη Αγαθονήσι, προστίθεται η φράση Άγιος Ευστράτιος,.

 

Άρθρο τέταρτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-1212018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.