Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται τα έργα και οι δραστηριότητες .

 

α) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 της 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λ.π. (ΦΕΚ 1289/Β/1998) .

 

β) που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παράγραφος 5) του νόμου 3010/2002.

 

γ) που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας εφόσον για τις περιοχές αυτές έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθούνται οι διαδικασίες των άρθρων 3 και 4 αλλά ως προς τον τύπο των απαιτούμενων μελετών ισχύουν τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.