Απόφαση 26857/88 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Μέτρα - προκαταρκτική έρευνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απορρίψεις στα υπόγεια νερά, των επικίνδυνων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 9 της παρούσας, επιτρέπονται εφόσον προηγουμένως έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται οι απορρίψεις αυτές. Η έγκριση αυτή εκτός των άλλων καθορίζει στην προκειμένη περίπτωση και τους όρους των απορρίψεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

 

2. Προκειμένου να μην υπεισέρχονται στα υπόγεια νερά οι ουσίες που αναφέρονται στον κατάλογο 1 ή να περιορίζεται η εισαγωγή σ' αυτά των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο ΙΙ του παραρτήματος του άρθρου 9 της παρούσας λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 

α) απαγορεύεται κάθε άμεση απόρριψη των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος (άρθρο 9).

 

β) i) επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής σε προκαταρκτική έρευνα:

 

κάθε άμεσης απόρριψης που αναφέρονται στον κατάλογο ΙΙ του παραρτήματος (άρθρο 9).
κάθε ενέργεια διάθεσης ή απόθεσης με σκοπό τη διάθεση αυτών των ουσιών των καταλόγων Ι και ΙΙ του παραρτήματος (άρθρο 9), που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε έμμεση απόρριψη.

 

ii) με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 ή επιτρέπει τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο (i) απορρίψεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή δεν επιτρέπει τις απορρίψεις εφόσον διαπιστώνεται ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν υποβάθμιση των υπόγειων νερών.

 

iii) Η προκαταρκτική έρευνα περιλαμβάνει:

 

μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης.
μελέτη της εκάστοτε διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και του υπεδάφους.

 

3. Σε περίπτωση που από την προκαταρκτική έρευνα εξακριβωθεί ότι τα υπόγεια νερά, στα οποία προβλέπεται η απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο Ι, είναι εντελώς ακατάλληλα για κάθε άλλη χρήση, ιδίως για οικιακές ή αγροτικές χρήσεις είναι δυνατό, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του οικείου Νομάρχη κατά περίπτωση, να επιτραπεί η απόρριψη των ουσιών αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η παρουσία τους δεν εμποδίζει την εκμετάλλευση των εδαφικών πόρων.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή του οικείου Νομάρχη κατά περίπτωση είναι δυνατό να επιτραπούν απορρίψεις των επικίνδυνων ουσιών του καταλόγου Ι του Παραρτήματος (άρθρο 9), που προέρχονται από την επανέγχυση στο ίδιο υδατικό στρώμα, των νερών από γεωθερμικές χρήσεις, των νερών που αντλούνται από ορυχεία ή λατομεία ή των νερών που αντλούνται κατά την διάρκεια ορισμένων κατασκευαστικών έργων.

 

5. Σε περίπτωση τεχνητής αναπλήρωσης των υπόγειων νερών δηλαδή επανατροφοδότησή τους για τη δημόσια διαχείρισή τους η κατά περίπτωση αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αρχή (άρθρο 4 του νόμου 1650/1986) καθορίζει τους όρους για την πραγματοποίηση της τεχνητής αναπλήρωσης ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων νερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.