Απόφαση 26857/88

Απόφαση 26857/553/1988: Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 26857/553/1988: Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, (ΦΕΚ 196/Β/1988), 06-04-1988.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 10, 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) και του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παράγραφοι 2, 3 και 12 και των άρθρων 13 των Νόμων αυτών όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφοι 6 και 7 του νόμου 1650/1986.

 

5. Την οδηγία 1980/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17-12-1979 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

6. Την υπ' αριθμόν ΔΚ/20862/1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 481/Β/1985), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Μέτρα - προκαταρκτική έρευνα

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις και όροι για τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια νερά

Άρθρο 6: Ενημέρωση

Άρθρο 7: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 8: Κυρώσεις

Άρθρο 9: Παράρτημα

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 04-04-1988

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.