Απόφαση 26857/88 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ενημέρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Νομάρχης που επιτρέπει με τη χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, απορρίψεις σε υπόγεια νερά των επικίνδυνων ουσιών των καταλόγων Ι και ΙΙ του άρθρου 9 αυτής, υποβάλλει ετήσια ενημερωτική αιτιολογημένη έκθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Η ενημερωτική αυτή έκθεση συνοδεύεται με κατάσταση του είδους, της ποσότητας και της συγκέντρωσης των απορρίψεων που πραγματοποιούνται στα υπόγεια νερά και περιλαμβάνει:

 

α) Τον αριθμό των τυχόν χορηγηθεισών εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων ή τους λόγους πιθανής ανάκλησης ή τροποποίησης ή μη χορήγησής τους.

 

β) Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ερευνών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης και

 

γ) Τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας.

 

2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τηρείται αρχείο των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που έχουν χορηγηθεί για τις έμμεσες απορρίψεις ουσιών του καταλόγου Ι και τις άμεσες απορρίψεις ουσιών του καταλόγου ΙΙ του Παραρτήματος (άρθρο 9) σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

3. Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρέχει και τη σχετική ενημέρωση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το επαγγελματικό απόρρητο, εκτός αν πρόκειται για δημοσίευση γενικών πληροφοριών ή μελετών που δεν περιέχουν ενδείξεις ατομικές για επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.