Απόφαση 26857/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή της παρούσας με τους όρους:

 

α) Υπόγεια νερά νοούνται όλα τα νερά που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος.

 

β) άμεση απόρριψη νοείται η διοχέτευση στα υπόγεια νερά ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 9 της παρούσας χωρίς διέλευση από το έδαφος ή το υπέδαφος.

 

γ) έμμεση απόρριψη νοείται η διοχέτευση στα υπόγεια νερά ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 9 της παρούσας μετά από διέλευση από το έδαφος ή το υπέδαφος.

 

δ) ρύπανση εκτός της γενικής έννοιας του όρου που προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του νόμου 1650/1986, νοείται ειδικότερα η άμεση ή έμμεση απόρριψη ουσιών ή ενέργειας που πραγματοποιείται από τον άνθρωπο στα υπόγεια νερά, και έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα να θέσει σε κίνδυνο την Υγεία ή τον εφοδιασμό με νερό, να βλάψει το έμβιο δυναμικό και το υδατικό οικοσύστημα ή να παρεμποδίσει άλλες νόμιμες χρήσεις των νερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.