Απόφαση 3564/91

Απόφαση 3564/1991: Έγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής πολεοδομικών μελετών στις περιοχές Β Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3564/1991: Έγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής πολεοδομικών μελετών στις περιοχές Β Κατοικίας, (ΦΕΚ 72/Δ/1991), 14-02-1991.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985 περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων.

 

2. Το νόμο 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών και τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του.

 

3. Το νόμο 1337/1983 περί επεκτάσεως πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 1512/1985, 1647/1986, 1772/1988 και 1892/1990 και τα Προεδρικά Διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους.

 

4. Το από 16-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 416/Δ/1985) Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις ζώνες οικιστικού ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 515/1989.

 

6. Την Πράξη 534 της Συνεδρίας 40/1990 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την Πράξη 550 της Συνεδρίας 41/1990 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την Πράξη 558 της Συνεδρίας 42/1990 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 85104/2589/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 808/Β/1990) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε: α) τις προδιαγραφές και το τιμολόγιο για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών στις περιοχές Β κατοικίας, β) την κωδικοποίησή τους σε ενιαίο κείμενο όπως φαίνεται στο συνημμένο παράρτημα.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 30-01-1991

 

Ο Υπουργός

 

Τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο για τις εργασίες εφαρμογής των Πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ στις περιοχές Β' κατοικίας

 

Άρθρο 0: Γενικά

 

Κεφάλαιο Α: Σύνταξη Κτηματογραφικού υποβάθρου - Εφαρμογή Πολεοδομικής Μελέτης

 

Άρθρο 1: Πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου

Άρθρο 2: Παραλαβή και ταξινόμηση δηλώσεων ιδιοκτησίας

Άρθρο 3: Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικών πινάκων

Άρθρο 4: Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Υψομετρικές μελέτες

 

Άρθρο 5: Χωροσταθμικό δίκτυο

Άρθρο 6: Εφαρμογή αξόνων στο έδαφος - Υψομετρική μελέτη των δρόμων

 

Κεφάλαιο Γ: Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής

 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση του πίνακα Πράξης Εφαρμογής για περιοχές με εισφορές του άρθρου 6 και περιοχές του άρθρου 7 παράγραφος 5 του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 416/Δ/1985)

Άρθρο 8: Σχεδίαση διαγράμματος πράξης εφαρμογής σε περιοχές με εισφορές του άρθρου 7

Άρθρο 9: Συμμετοχή στις διαδικασίες κύρωσης - επεξεργασία ενστάσεων κ.λ.π. - Σύνταξη γενικής έκθεσης

Άρθρο 10: Σύνταξη πράξεων επιβολής εισφοράς και των εντύπων που τις συνοδεύουν

Άρθρο 11: Αρχειοθέτηση στοιχείων για χρήση Η/Υ

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις για μελέτες εφαρμογής Β κατοικίας με εφαρμογή των Προδιαγραφών και τιμολογίου της 47037/7767/1986 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της υπ' αριθμόν 690/1982 απόφασης Υπουργού για την σύνταξη και ενημέρωση φωτογραμμετρικών και τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:1000 και κτηματογραφική αποτύπωση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης

Άρθρο 13

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.