Απόφαση d10-f68-30842/93

Απόφαση Δ10/Φ68/30842/1993: Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων αδρανών υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ10/Φ68/30842/1993: Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων αδρανών υλικών, (ΦΕΚ 917/Β/1993), 21-12-1993.

 

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 1428/1984 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/Α/1984).

 

2. Των άρθρων 45 και 57 του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 284/Α/1979).

 

3. Του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Του νόμου 2115/1993 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 1428/1984 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 15/Α/1993) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 20 αυτού.

 

6. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

7. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 168/Α/1989).

 

8. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το νόμο 1650/1986.

 

9. Της Κοινής Απόφασης Δ15/Φ19/26622/1993 (ΦΕΚ 830/Β/1993) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Πάχτα.

 

10. Του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β/1984), αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως Δημοσίων Λατομείων αδρανών υλικών ως εξής:

 

Άρθρο 1: Τρόπος εκμίσθωσης Δημοσίων Λατομείων

 

Μέρος Α: Εκμίσθωση με δημοπρασία

 

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις για την εκμίσθωση

Άρθρο 3: Διακήρυξη

Άρθρο 4: Διεξαγωγή της δημοπρασίας

Άρθρο 5: Απόφαση Νομάρχη

Άρθρο 6: Συμβόλαιο μίσθωσης

 

Μέρος Β: Εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση

 

Άρθρο 7: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 8: Έγκριση ή μη της μίσθωσης

Άρθρο 9: Συμβόλαιο μίσθωσης

 

Μέρος Γ: Παρατάσεις μισθώσεων - Λειτουργία παλαιών λατομείων

 

Άρθρο 10: Δικαιολογητικά για την παράταση μίσθωσης

Άρθρο 11: Έγκριση ή όχι της παράτασης της μίσθωσης

Άρθρο 12: Συμβόλαιο παράτασης της μίσθωσης

Άρθρο 13: Λειτουργία παλαιών δημοσίων λατομείων εκτός λατομικής περιοχής

 

Μέρος Δ: Έλεγχος συμβάσεων - διαχείριση δημοσίων λατομείων

 

Άρθρο 14: Εγκατάσταση μισθωτή

Άρθρο 15: Έλεγχος πραγματοποίησης των επενδύσεων - Εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης όρων της σύμβασης

Άρθρο 16: Κατάθεση, κατάπτωση, ανανέωση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης λατομείων εκτός λατομικών περιοχών

Άρθρο 17: Υπολογισμός, βεβαίωση και διάθεση μισθωμάτων

Άρθρο 18: Εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων

Άρθρο 19: Κυρώσεις

Άρθρο 20: Παραίτηση μισθωτή

Άρθρο 21: Παράδοση του μισθίου

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23: Αντιμετώπιση δαπάνης

Άρθρο 24

 

Αθήνα, 07-12-1993

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.