Απόφαση d17a-02-117-fn332/89

Απόφαση Δ17Α/02/117/ΦΝ332/1989: Αμοιβές μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και διοίκηση των έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ17Α/02/117/ΦΝ332/1989: Αμοιβές μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και διοίκηση των έργων, (ΦΕΚ 862/Β/1989), 16-11-1989.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 53 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 Τροποποίηση συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών κ.λ.π. (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Την υπ' αριθμόν Δ17/01/117/ΦΝ332/1989 απόφαση Έγκριση προδιαγραφών Χρονικού Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων.

 

3. Την γνωμοδότηση 361/81/1989 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Τμήμα Κατασκευών, αποφασίζουμε:

 

1. Οι αμοιβές για την εκπόνηση μελέτης και εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού και της διοίκησης των έργων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για την εκπόνηση της μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού οι αμοιβές υπολογίζονται βάσει του τύπου του άρθρου 2 και με συντελεστές κ και μ της κατηγορίας ΙΙΙ των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 42 (κ = 2,30, μ = 45,00) του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989) και με προϋπολογισμό το 20% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου.

 

β) Για την εφαρμογή του Χρονικού Προγραμματισμού υπολογίζονται βάσει του τύπου του άρθρου 2 και με συντελεστές κ και μ της κατηγορίας ΙΙΙ μηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 42 (κ = 2,30, μ = 45,00) του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989) και με προϋπολογισμό το 20% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης του έργου.

 

γ) Για την διοίκηση έργου υπολογίζονται βάσει του τύπου του άρθρου 2 και με συντελεστές κ και μ της κατηγορίας ΙΙΙ των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 42 (κ = 2,30, μ = 45,00) του προεδρικού διατάγματος 515/1989 και με προϋπολογισμό το 70% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης του έργου.

 

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις ανάθεσης μελετών και εφαρμογής Χρονικού προγραμματισμού και της διοίκησης των έργων, που θα καταρτισθούν μετά την πάροδο δύο μηνών από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 515/1989.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-11-1988

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.