Βασιλικό διάταγμα 30/5/56 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ομοταγών με αυτές Σχολών της Αλλοδαπής, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθώς και οι βάσει των νόμων 4663/1930 περί ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου και 6422/1934 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού, ασκούντες εν όλω ή εν μέρει τα επαγγέλματα ταύτα, άμα τη αναθέσει εις αυτούς της συντάξεως οιασδήποτε μελέτης υποχρεούνται, όπως εντός 8 ημερών από της αναθέσεως υποβάλουν εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ή τον δι' αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής αυτού εξουσιοδοτούμενο, δήλωση του αναθέτοντος περί της αναθέσεως ως και ιδίαν δήλωση περί αποδοχής ταύτης, εάν δε αναθέτων είναι το Δημόσιον ή Νομικό Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, αντίγραφον της εγκρίσεως της αναθέσεως. Οι προκηρύσσοντες Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς υποχρεούνται όπως γνωστοποιήσουν τούτο εντός 8 ημερών από της προκηρύξεως εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή τον υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενο.

 

Τις υποχρεώσεις της παρούσης παραγράφου υπέχουν και τα αναλαμβάνοντα την εκπόνηση μελέτης νομικά πρόσωπα συνεστημένα υπό οιανδήποτε εταιρική μορφήν ή συμπράττοντα Γραφεία Μελετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 99/1981 (ΦΕΚ 29/Α/1981).

 

2. Η δήλωσις δέον να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμον ή τον τίτλο και την διεύθυνση του αναθέτοντος, το είδος της αναληφθείσης μελέτης ως και κατά προεκτίμηση το μέγεθος και την δαπάνη αυτής και την επ' αυτής αμοιβή.

 

3. Εντός 45 ημερών από της ισχύος του παρόντος οι εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή τον δια τούτου εξουσιοδοτούμενο τις υπό εκπόνηση μελέτες αυτών τις αναληφθείσας προ της ισχύος του παρόντος και μη υποκείμενες εις τις διατάξεις του παρόντος.

 

4. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής της οφειλόμενης αμοιβής ή τμηματικών πληρωμών έχει δικαίωμα εγέρσεως δικαστικής αγωγής εισπράξεως της οφειλομένης αμοιβής, ο δικαιούχος μηχανικός ή τα δικαιούχα γραφεία μελετητών με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών. Το αυτό δικαίωμα έχει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Αίτημα της καταψηφιστικής αγωγής θα είναι η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τα ανωτέρω τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής και στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 48/1994 (ΦΕΚ 33/Α/1994).

 

5. Όταν η αγωγή εγείρεται από έναν από τους πιο πάνω δικαιούχους ανακοινώνεται εις το έτερον υποχρεωτικώς, όστις έχει και δικαίωμα παρεμβάσεως. Η ανακοίνωση γίνεται με μόνη την κοινοποίηση του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 48/1994 (ΦΕΚ 33/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.