Βασιλικό διάταγμα 30/5/56 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναθέτοντες εις τους εν τη παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου μελέτες, οι αναφερόμενοι εις το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 15-10-1927 περί εκδικάσεως των εξ αμοιβών των εργασιών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κ.λ.π. διαφορών μεταξύ τούτων και πελατών, ως τούτο τροποποιήθηκε δια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου της [Ν] 19-11-1935 περί τροποποιήσεως και ερμηνείας του από [Ν] 30-04-1926 νομοθετικού διατάγματος περί εκδικάσεως των εξ αμοιβών εργασιών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κ.λ.π. διαφορών μεταξύ τούτων και πελατών, υποχρεούνται όπως καταθέτουν κατά το εφεξής οριζόμενα εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή τον υπό τούτου εξουσιοδοτούμενο το σύνολον της οφειλομένης παρ' αυτών προς τους εν τη παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου αναφερομένους αμοιβής μελέτης, ως αυτή κατά τα άνω καθορίσθηκε υπό αρμοδίας Κρατικής Υπηρεσίας ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στερούμενοι του δικαιώματος όπως καταβάλουν την αμοιβή απ' ευθείας εις τους δικαιούχους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

2. Οι εν τη παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου αναφερόμενοι και ανεξαρτήτως ποσού αμοιβής δικαιούνται, απολήψεως τμηματικής πληρωμής ίσης προς το ποσόν του αναλογούντος φόρου επιτηδεύματος εις την ανατεθείσα μελέτη υπολογιζόμενης βάσει του οριστικού πίνακα αμοιβής. Η τμηματική αυτή πληρωμή καταβάλλεται υπό του οφειλέτου εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

3. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εις το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος το υπόλοιπον της αμοιβής μετά την αφαίρεση του στα προηγούμενα εδάφια φόρου επιτηδεύματος και των τυχόν κατά την διάρκειαν της εργασίας κατατιθεμένων εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκαταβολών επί της αμοιβής. Η καταβολή γίνεται εντός 15 ημερών από της περαιώσεως ή της παραδόσεως εις αυτόν της συντελεσθείσης μελέτης εφ' όσον δεν χρήζει περαιτέρω εγκρίσεως παρά Δημοσίας Αρχής, ή χρήζει μεν τοιαύτης εγκρίσεως, δεν ητήσατο όμως ο οφειλέτης ταύτη εντός της ως άνω προθεσμίας των 15 ημερών. Αιτηθείσης της εγκρίσεως της μελέτης εντός της ως άνω προθεσμίας παρά του υπόχρεου εις την καταβολή της αμοιβής ιδιώτη ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου η αμοιβή καταβάλλεται εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μετά την έγκριση της μελέτης και προ της εκδόσεως της απαιτουμένης αδείας προς εκτέλεσιν των περί ων η μελέτη εργασιών, εις ας δε περιπτώσεις δεν απαιτείται η χορήγηση τοιαύτης αδείας μετά την έγκριση της μελέτης υπό της αρμοδίας Αρχής και προ της παραδόσεως αυτής εις τον υπόχρεο προς καταβολή της αμοιβής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 188/1966 (ΦΕΚ 45/Α/1966).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

4. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής της οφειλόμενης αμοιβής ή τμηματικών πληρωμών έχει δικαίωμα εγέρσεως δικαστικής αγωγής εισπράξεως της οφειλομένης αμοιβής, ο δικαιούχος μηχανικός ή τα δικαιούχα γραφεία μελετητών με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών. Το αυτό δικαίωμα έχει και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Αίτημα της αγωγής θα είναι η αναγνώριση υποχρεώσεως καταβολής ή η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο μελετητή μηχανικό. Τούτο εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 48/1994 (ΦΕΚ 33/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

5. Όταν η αγωγή εγείρεται από έναν από τους πιο πάνω δικαιούχους ανακοινώνεται εις το έτερον υποχρεωτικώς, όστις έχει και δικαίωμα παρεμβάσεως. Η ανακοίνωση γίνεται με μόνη την κοινοποίηση του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 48/1994 (ΦΕΚ 33/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.