Βασιλικό διάταγμα 30/5/56 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι καταβαλλόμενες εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αμοιβές κατατίθενται υπ' αυτού εις ιδιαίτερο λογαριασμό παρά την Τράπεζα. Εκ τούτου ποσοστόν 10% επί του συνολικού ποσού της αμοιβής μεταφέρεται εις πίστωση του παρά την Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τα 8/10 του ανωτέρω ποσοστού η έναρξις και η διάρκεια παρακρατήσεως του οποίου καθορισθήσεται δια του υπό της παραγράφου 4 του μόνου άρθρου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 προβλεπομένου βασιλικού διατάγματος, προοριζόμενα δια την εθελουσία έξοδον εκ του επαγγέλματος των εν τη παράγραφο 4 του μόνου άρθρου 2726/1953 νομοθετικού διατάγματος αναφερομένων, φέρονται εις πίστωση ιδίου λογαριασμού, τηρουμένου υπό του λογιστηρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας υπό τον τίτλο Κεφάλαιον εθελουσίας εξόδου νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 περιλαμβάνοντος δύο ειδικότερους λογαριασμούς υπό τους τίτλους Κεφάλαιον εθελουσίας εξόδου των ασκούντων το επάγγελμα βάσει του νόμου 4663/1930 και Κεφάλαιον εθελουσίας εξόδου των ασκούντων το επάγγελμα βάσει του νόμου 6422/1934 πιστούμενους με τις κρατήσεις επί των αμοιβών των αντιστοίχων ειδικοτήτων.

 

Εκ του υπολοίπου της αμοιβής αναλαμβάνεται υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή του υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένου δι' απλής επιταγής παν ποσόν αναγκαίο δια πληρωμή υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας του δικαιούχου, ως κατωτέρω, και του τυχόν μη καταβληθέντος υπ' αυτού προς το Δημόσιον αναλογούντος φόρου επιτηδεύματος. Οι πληρωμές αυτές, αφορούν περιουσίαν των δικαιούχων, δεν υπόκεινται εις τις διατυπώσεις του προληπτικού ελέγχου, που ενεργούνται δι' επιταγής ή εντολής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή του υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένου.

 

2. Το μετά την αφαίρεση των παρακρατουμένων ποσοστών, και του αναλογούντος φόρου επιτηδεύματος απομένον υπόλοιπον της αμοιβής, αποδίδεται εις τον δικαιούχο άτοκα υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή του υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένου.

 

3. Εάν μεταξύ του αναθέτοντος και των εν τη παράγραφο 1 του πρώτου άρθρου του παρόντος αναφερομένων έχει συμφωνηθεί δια συμβολαιογραφικής πράξεως να καταβληθεί η αμοιβή, δια μεταβιβάσεως του δικαιώματος της κυριότητος ακινήτων, οι οφειλέτες απαλλάσσονται της υποχρεώσεως της καταθέσεως ολοκλήρου της αμοιβής εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υποχρεούμενοι μόνον εις την καταβολή των ποσοστών 8% και 2% επ' αυτής.

 

Εάν ο υπόχρεος εις την καταβολή της αμοιβής είναι σε αυτό και ο δικαιούχος ταύτης, απαλλάσσεται μεν ούτος της υποχρεώσεως καταθέσεως της αμοιβής εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υποχρεούται όμως εις την καταβολή προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας των ποσοστών 8% και 2%.

 

4. Το Δημόσιον καταβάλλει τις οφειλόμενες παρ' αυτού αμοιβής απ' ευθείας προς τους δικαιούχους, κατά τις διατάξεις των οικείων συμβάσεων, παρακρατούν υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ποσοστόν 10% επί των εκάστοτε καταβαλλομένων εις τον δικαιούχο ποσών εξ αμοιβών και αποδίδον τούτο εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 188/1966 (ΦΕΚ 45/Α/1966).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.