Νόμος 2738/99 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και θεμάτων δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το σχηματισμό της κρίσης του το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας.}

 

2. Ο τρόπος και η διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διέπεται αποκλειστικά από το άρθρο 97 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

3. Οι διατεθέντες από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 21-02/22-02-1998 και από την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας αριθμός 1/1998 (ΦΕΚ 6/ΑΣΕΠ/1998) σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, των οποίων δεν ολοκληρώθηκε ο διορισμός επειδή δεν είχε υποβληθεί από τον οικείο φορέα σχετικό αίτημα για πλήρωση θέσεων αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας ή διαπιστώθηκε μετά την προκήρυξη ότι δεν υφίσταται στον οικείο φορέα η ειδικότητα σε κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, της αντίστοιχης Νομαρχίας ή γειτνιαζουσών Νομαρχιών. Κατάσταση εγκεκριμένων θέσεων αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δήλωση διορισμού τους μετά από σχετική ειδοποίησή τους που γίνεται εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την περιέλευση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού της κατάστασης του προηγούμενου εδαφίου, η οποία ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους.

 

4. Υπάλληλοι Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θεμελίωναν δικαίωμα για μετάταξη στη Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (10-04-1999) με τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977, μπορούν να μεταταγούν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου 2683/1999.

 

5. Στο άρθρο 55 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Οι πόροι από κάθε πηγή του Ταμείου, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες κάθε φορά πιστώσεις προς διαχείριση, που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2, κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται η χρήση των εσόδων από τους τόκους.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 301/1976 (ΦΕΚ 91/Α/1976) μετά τις λέξεις εγγραφόμενους ετήσιους προστίθενται οι λέξεις ή άλλους.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Για την πραγματοποίηση των υποδομών και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων και κοινοτήτων του άρθρου 1, παράγραφοι 1 έως 4, 5 εδάφιο 1 Α, 6 έως 18, 19 εδάφιο Α, 20 έως 51 του παρόντος νόμου και των δήμων και κοινοτήτων των νήσων που υπάγονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς, καθώς και για την πραγματοποίηση των αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καταρτίζεται ως ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του άρθρου 71 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ).

 

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 προστίθεται περίπτωση στ' που έχει ως εξής:

 

{στ. Το υποπρόγραμμα 6 για τη χρηματοδότηση της Τεχνικής Στήριξης του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτούνται τα έργα των υποπρογραμμάτων 4 και 5 από 01-01-2000 εγγράφονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ). Για το υποπρόγραμμα 3 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).}

 

10. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τέταρτου του νόμου 2683/1999, ορίζεται νέα προθεσμία έκδοσης αυτού, η οποία λήγει έξι (6) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

11. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2273/1994 εφαρμόζεται αναλόγως και για την κάλυψη επειγουσών, απρόβλεπτων και ειδικών αναγκών των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και για τη μίσθωση ή την προμήθεια μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού αυτών. Το αναφερόμενο στην ανωτέρω παράγραφο ποσοστό για τις εν λόγω δαπάνες δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το 60% των συνολικών εσόδων του λογαριασμού του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3033/1954.

 

12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 252/1976 (ΦΕΚ 19/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Προκειμένου για νεοσύστατους δήμους του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους, επιτρέπεται η μεταβίβαση κατά κυριότητα κάθε είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο Δημόσιο στα 3/10 της τιμής κοστολόγησης μέχρι 30-09-2002. Η μειωμένη τιμή επιτρέπεται για ένα αυτοκίνητο από κάθε κατηγορία ετησίως και για τα επιβατικά μέχρι πέντε θέσεων και κυβισμό μέχρι 1600 cc.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.