Νόμος 2744/99 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Νομικό καθεστώς Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, που αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας.

 

3. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας είναι Athens Water Supply and Sewerage Company SA και ο διακριτικός της τίτλος είναι EYDAP ή EYDAP SA.

 

4. Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία,αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.

 

β. Η χρησιμοποίηση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης παραλλήλως και για άλλους σκοπούς, όπως είναι η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δραστηριοτήτων, κατ' εξαίρεση των απαγορεύσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2744/1999 και υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.

 

γ'. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001).

 

5. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται ιδίως:

 

α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.

β. Να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδας.

γ. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

δ. Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε μορφής, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων.

 

Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των συμβάσεων της παραγράφου αυτής, η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει τις, πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

 

ε. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το σκοπό της.

 

5Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να ανατίθεται στην εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία ή στις θυγατρικές της εταιρείες η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή σε νησιωτικές περιοχές έργου συναφούς με τη δραστηριότητά τους, καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης του έργου αυτού. Με την απόφαση καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, όπως οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ή των θυγατρικών της εταιρειών, ο κύριος του έργου, ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών και των έργων, τα εκάστοτε αρμόδια αποφαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α προστέθηκε με το άρθρο 64 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

6. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης δεν δύναται:

 

α. Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα εκτός της οριζόμενης στο άρθρο 8 περιοχής ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς, με τους περιορισμούς της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με την ενίσχυση του δικτύου υδρεύσεως των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή εφόσον οι δραστηριότητες της παραγράφου 4 εδάφιο α' του παρόντος άρθρου ασκούνται από θυγατρικές εταιρίες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας μέσω προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Στην τελευταία αυτή περίπτωση στις θυγατρικές εφαρμόζεται το σύνολο του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, με εξαίρεση την τιμολογιακή πολιτική του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η οποία θα καθορίζεται με τις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις.

 

β. Να συνάπτει συμβάσεις με τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, με όρους που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική ή προνομιακή μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών από την ίδια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012).

 

7. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης δύναται να επενδύει στις επιχειρήσεις και εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου ή να χορηγεί δάνεια σε αυτές ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους, μόνον εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητα της να χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της, υπό όρους και προϋποθέσεις που δύνανται να καθορισθούν στο καταστατικό.

 

8. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

9. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ορίζεται σε είκοσι δισεκατομμύρια (20.000.000.000) δραχμές, το οποίο διαιρείται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) μετοχές, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία και δημιουργείται ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο ύψους τετρακοσίων εννέα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (409.465.088.000) δραχμών.

 

Η δημιουργία του ειδικού αυτού αποθεματικού κεφαλαίου δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία. Το παραπάνω ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο θα μειωθεί κατά την καθαρή λογιστική αξία των παγίων που θα μεταβιβασθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.

 

10. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της από 07-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 175/Α/2012).

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τον αριθμό των μετοχών, την επωνυμία, το σκοπό, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της και κάθε άλλο θέμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου 2414/1996. Το καταστατικό αυτό τροποποιείται ως προς όλα τα θέματα ή και κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου 2414/1996. Μέχρι τη δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα.

 

12. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καταρτίζουν κανονισμούς για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση δημόσιων έργων, που εγκρίνονται με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

 

Από την έγκριση των ως άνω κανονισμών η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για την εκπόνηση μελετών και δημόσιων έργων, με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

13. Οι παράγραφοι 5 και 8 του άρθρου 2 και η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1068/1980 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.