Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24g

Άρθρο 24Γ: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράζει την πολιτική του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο:

 

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 

α)α) τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15,

β)β) την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 16,

γ)γ) τον επιμερισμό των υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7,

δ)δ) παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 10,

ε)ε) την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4Β,

στ)στ) την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στο άρθρο 4Β,

ζ)ζ) τη σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 11,

η)η) τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17,

θ)θ) ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17,

ι)ι) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία,

ι)α)ι)α) τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος,

ι)β)ι)β) προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς και

ι)γ)ι)γ) την τροποποίηση των άρθρων 24Ι έως και 24Κ.

 

β) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα και .

 

γ) Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ειδικού αποθεματικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 4Α στους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ποσού της υπέρβασης.

 

δ) Αποφασίζει για τη μεταβίβαση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. της έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 4Α.

 

ε) Εγκρίνει την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8.

 

στ) Απευθύνει προς τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τους παραγωγούς, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτημα των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις σχετικές με θέματα πολιτικής αναφορικά με την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.

 

ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20A.

 

η) Εντέλλεται, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

 

θ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

ι) Υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 2939/2001.

 

ι)α) Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.

 

ι)β) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊόντων για την επίτευξη των σκοπών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

ι)γ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανισμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

ι)δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

ι)ε) Ορίζει τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων.

 

ι)στ) Αποφασίζει για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού και επιλαμβάνεται για κάθε σχετικό θέμα.

 

ι)ζ) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. δικαστικώς και εξωδίκως. Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή δικηγόρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.