Νόμος 2955/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προγραμματισμός προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους κάθε αποκεντρωμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας καταρτίζει και υποβάλλει στο Τμήμα Προμηθειών του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας τον προγραμματισμό των προμηθειών του για το επόμενο έτος.

 

Τα προγράμματα προμηθειών καταρτίζονται με βάση τις πραγματικές και αιτιολογημένες ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων και περιέχουν, τουλάχιστον, το είδος, με αναφορά σε συγκεκριμένους κωδικούς, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τον τρόπο πληρωμής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της ένταξης του συγκεκριμένου είδους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, κατά τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 

Το Τμήμα Προμηθειών του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει τη σκοπιμότητα των προτάσεων όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του και καταρτίζει, μέχρι το τέλος Απριλίου του ίδιου έτους, το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόγραμμα προμηθειών του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και παράλληλα κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας προεγκρίνεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αμέσως μετά την υποβολή του στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δυνάμενο να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2286/1995.

 

Οι προμήθειες που αποφασίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Διοικητή των νοσοκομείων, χωρίς έγκριση της σκοπιμότητας από άλλο εποπτεύον όργανο, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5Β ζ' και 7 ι)ε' του άρθρου 5 του νόμου 2889/2001, εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μόνο κατά το μέρος που η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατά κωδικό αριθμό είδους, υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με την [Α] Π1/6214/09-02-1997 υπουργική απόφαση εξαιρέσεις προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΦΕΚ 18/Β/1997), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ετήσια προγράμματα προμηθειών των νοσοκομείων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.