Νόμος 2963/01 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στη χώρα διατάξεων των νόμων [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) και 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) και διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του νόμου αυτού, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους, δύνανται να επιβληθούν οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37:

 

α)α. πρόστιμο από 500 έως 1.000 €. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 20.000 €,

 

β)β. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από 10 ημέρες έως και 1 χρόνο.

 

β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των παραπάνω φορέων αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή από 10 ημέρες έως 3 μήνες.

 

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και σε νέα υποτροπή εντός του έτους από την προηγούμενη επιβάλλεται τριπλάσια ποινή.

 

Σε άρνηση του υπευθύνου του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για 30 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και σε νέα υποτροπή εντός του έτους από την προηγούμενη επιβάλλεται οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι περιπτώσεις των παραβάσεων της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα όργανα ελέγχου διενεργούν τους ίδιους ελέγχους και στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

2)α. Τα όργανα των επιτόπιων ελέγχων των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, που καθορίζονται στην απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί να συνεπικουρούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που διαθέτουν πιστοποίηση ελεγκτή Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, η οποία χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα εν λόγω πρόσωπα συμβάλλονται με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όταν πρόκειται για συνεπικουρία οργάνων ελέγχου του Υπουργείου, και με τις οικείες Περιφέρειες, όταν πρόκειται για συνεπικουρία οργάνων της Περιφέρειας. Στη σύμβαση καθορίζονται το είδος της συνεπικουρίας και ο τρόπος συνεργασίας των οργάνων ελέγχου με τα συνεπικουρούντα πρόσωπα, καθώς και το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των τελευταίων. Η δαπάνη της αποζημίωσης καλύπτεται από το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως ελεγκτές Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2)α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη αναστέλλεται η λειτουργία Δημοσίου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του, όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μέχρι την αποκατάσταση τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.