Νόμος 3013/02 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 38 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παράταση του χρόνου παραμονής μέχρι έξι μήνες μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπό για λόγους εξαιρετικούς, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας, ανθρωπιστικών, επαγγελματικών ή σοβαρών προσωπικών λόγων: εφόσον διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης. Η αίτηση υποβάλλεται, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου ή του ελεύθερου χρόνου διαμονής, στην αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής και καταχωρείται στο διαβατήριό του υπό μορφή σφραγίδας.}

 

2. Η εκ παραδρομής αναγραφόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 2910/2001 διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 περίπτωση γ' αναριθμείται στο ορθό άρθρου 10 παράγραφος 4 περίπτωση γ'.

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι ομογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραβόλου αυτού.}

 

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6)i του άρθρου 66 του νόμου 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ο αλλοδαπός υποβάλλει την αίτηση στην υπηρεσία εργασίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία την διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποστέλλει το πιστοποιητικό απευθείας στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ο αλλοδαπός υποβάλλει μαζί με την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Για την έκδοση της άδειας εργασίας αρκεί η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και της υπεύθυνης δήλωσης. Εάν από το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προκύπτει ότι ο αλλοδαπός έχει τελέσει αξιόποινη πράξη, η άδεια εργασίας και η άδεια παραμονής ανακαλούνται.}

 

5. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 6)i του άρθρου 66 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Εφόσον πρόκειται για απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία αρκούν και υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599/1986 ότι πρόκειται να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 66 του νόμου 2910/2001 προστίθεται ένατη παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{Η καταχώριση αλλοδαπού στον κατάλογο ανεπιθύμητων συνεπεία διοικητικής απέλασης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, για παράνομη είσοδο, έξοδο, παραμονή ή εργασία στο ελληνικό έδαφος, ο οποίος έχει λάβει την άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου 2910/2001 και εφόσον στηρίζεται σε γεγονότα που έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της ανωτέρω άδειας παραμονής, δεν συνεπάγεται έναντι των κατόχων της οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα και επέρχεται, αυτοδικαίως, διαγραφή τους από τον ίδιο κατάλογο.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Εφόσον ο αλλοδαπός, εκ των εν γένει περιστάσεων, κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη, με απόφαση των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, διατάσσεται η προσωρινή κράτησή του μέχρι την έκδοση, εντός τριών ημερών, απόφασης περί της απέλασής του. Εφόσον εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται μέχρι την εκτέλεση της απέλασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο αλλοδαπός πρέπει να πληροφορείται στη γλώσσα που κατανοεί τους λόγους της κράτησής του. Ο αλλοδαπός που κρατείται έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησής του ενώπιον του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κρατείται, ο οποίος κρίνει για τη νομιμότητά της, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 243 του νόμου [Ν] 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.