Νόμος 3013/02 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 71 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

 

{6. Επίσης ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1 του άρθρου 71 διατίθεται για την κάλυψη δαπανών υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και για την επιχορήγηση των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από τους πόρους αυτούς καλύπτεται και η δαπάνη για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Μετανάστευσης, του γραμματέα και του εισηγητή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατανέμονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα του παραβόλου του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 59.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.