Νόμος 3013/02 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 73 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) και καθορίζονται οι πόροι του. Το νομικό αυτό πρόσωπο θα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα έχει έδρα στο Νομό Αττικής.

 

2. Σκοποί του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

 

3. α. Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη, με τριετή θητεία.

 

β. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση.

 

γ. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται και προΐστανται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου.

 

δ. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

ε. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, οι αμοιβές των οργάνων διοίκησής του και του προσωπικού του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.