Νόμος 3044/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις του νόμου 2508/1997, πολεοδομικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις διατάξεων χρήσεων γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η τροποποίηση ή αναθεώρηση εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων χωρίς επέκταση των ορίων τους, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.}

 

2. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 μετά τη λέξη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων προστίθενται τα εξής:

 

{ή στα όρια Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 29 του νόμου 1337/1983.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις: του κατά τα ανωτέρω Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχεδία Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων με τις λέξεις: των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού σχεδίων.

 

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων με τη λέξη σχεδίων.

 

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ολοκλήρωση των έργων αυτών πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και έκθεση επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων που συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στο σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης.}

 

ε. Στο τέλος της παραγράφου 16 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 19 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εκκρεμείς περιπτώσεις πολεοδόμησης εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991, για τις οποίες έχει υποβληθεί φάκελος με τα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης Οικιστικής Καταλληλότητας της έκτασης ή έχει εκδοθεί η απόφαση αυτή και για οποιονδήποτε λόγο δεν προωθήθηκε ή δεν εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην αυτών που αφορούν στην επιφάνεια της έκτασης και στον υπολογισμό της ειδικής χρηματικής εισφοράς, θέματα για τις οποίες εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος έχουν εφαρμογή:

 

α) σε συγκροτημένους οικισμούς προϋφιστάμενους του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος που στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

β) σε ρυμοτομικό σχέδια εγκεκριμένα με τις διατάξεις του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος ή με τις προγενέστερες του νομοθετικού διατάγματος αυτού διατάξεις,

γ) σε ρυμοτομικά σχέδια διανομών για αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία έχουν κυρωθεί κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας, πριν από τη δημοσίευση του νόμου 1337/1983,

δ) σε ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 37 του νόμου 1337/1983,

ε) και σε ρυμοτομικά σχέδια εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε ευρύτερες περιοχές με ρυμοτομικό σχέδιο εγκεκριμένο πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

Ως όριο του οικισμού για τον υπολογισμό της ζώνης λαμβάνεται το όριο του οικισμού του προϋφιστάμενου του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος ή το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η ζώνη επικαλύπτεται κατά τμήμα της με επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 ή με οικισμό οριοθετημένο κατ' εφαρμογή του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), οι διατάξεις του άρθρου 14 του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος έχουν εφαρμογή μόνο στο υπόλοιπο τμήμα της ζώνης.}

 

4. Η οριστική διανομή κληροτεμαχίων στη θέση Μπάλα του κτήματος Σταμάτα, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 127357/1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 164/Β/1934) στο τμήμα αυτής που βρίσκεται ο οικισμός Ροδόπολη της κοινότητας Ροδόπολης Αττικής, όπως φαίνεται στο συν-δημοσιευόμενο διάγραμμα κλίμακας 1:2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεωρείται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αγροτικού οικισμού.

 

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων και μη που βρίσκονται στην περιοχή του παραπάνω ρυμοτομικού σχεδίου επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 6 m, όπως φαίνεται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα.
Στο όριο των οικοπέδων προς το εξωτερικό όριο του ρυμοτομικού σχεδίου διανομής και προς το τεμάχιο 370 (α και β) επιβάλλεται υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος πλάτους 4 m και 10 m αντίστοιχα.
Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

- Ελάχιστο πρόσωπο: 14,00 m.

- Ελάχιστο εμβαδόν: 400,00 m2.

 

Ως πρόσωπο των οικοπέδων δύναται να θεωρηθεί και το όριο της ιδιοκτησίας σε κοινής χρήσεως χώρο που δημιουργήθηκε μετά από διαπλάτυνση οδού του ρυμοτομικού σχεδίου, με την προϋπόθεση ρητής παραίτησης, με συμβολαιογραφική πράξη, από κυριότητα, νομή και κατοχή του χώρου αυτού.

 

Απαγορεύεται η κατάτμηση οικοπέδων με εμβαδόν μικρότερο των 800,00 m2 και με πρόσωπο μικρότερο των 20,00 m.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφάνειάς τους.
Συντελεστής δόμησης: 0,70.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,50 m.
Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μέγιστου ύψους 1,5 m και κλίσης μέχρι 35%.
Η απόσταση Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985, όπως ισχύει, ορίζεται σε 2,50 m.
Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, με εξαίρεση τα οικοδομικό τετράγωνα εκατέρωθεν της οδού 25ης Μαρτίου, όπως αυτά εμφανίζονται στο διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα διάταξη, στα οποία επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), εκτός από πρατήρια βενζίνης και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 

Το τεμάχιο με αριθμό 106 καθορίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίων εκπαίδευσης. Για τα συγκεκριμένα κτίρια το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά 3,50 m και το ύψος της στέγης κατά 0,50 m.

 

Επιτρέπεται η αποπεράτωση οικοδομών που ανεγείρονται σύμφωνα με οικοδομική άδεια που δεν ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε μόνο κατά το τμήμα του κτιρίου που έχει, περατωθεί ο φέρων οργανισμός μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περιοχή που εντάχθηκε στο ρυμοτομικό σχέδιο Νέας Αιολίδας, με το από 23-05-1962 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 70/Δ/1962).

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής μπορεί να τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα.

 

n.3044.02.1

 

5. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) πριν από τις λέξεις στην αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου στο Μαραθώνα Αττικής, προστίθενται οι λέξεις στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Σταδίου και.

 

β) Οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Σταδίου και η αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999, όπως συμπληρώθηκε με το προηγούμενο εδάφιο, απεικονίζονται σε διάγραμμα κλίμακας 1:25.000, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. α. Στις περιπτώσεις διανοίξεως - διαπλατύνσεων - βελτιώσεων οδών που διέρχονται εντός ή στα όρια πολεοδομικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 επιτρέπεται η εξασφάλιση, ύστερα από επίσπευση του Δημοσίου, των αναγκαίων ακινήτων με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 653/1977 (ΦΕΚ 214/Α/1977).

 

β. Για την κατά περίπτωση εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής.

 

γ. Οι πράξεις αναλογισμού (κτηματολογικός πίνακας και κτηματολογικό διάγραμμα), που συντάσσονται σε εκτέλεση της περίπτωσης α', κοινοποιούνται με απόδειξη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή τους στους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν την ευθύνη της εποπτείας και επίβλεψης των πράξεων εφαρμογής που συντάσσονται ή πρόκειται να συνταχθούν.

 

δ. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983, των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στις συντασσόμενες κατά τα ανωτέρω πράξεις αναλογισμού, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 του από 26-05-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 648/Δ/1993).

 

Ως εμβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει, λαμβάνεται το εμβαδόν που απομένει μετά την απαλλοτρίωση που υφίσταται η ιδιοκτησία σύμφωνα με την κατά την παράγραφο 2 του παρόντος υπουργική απόφαση.

 

ε. Στην περίπτωση που η πράξη εφαρμογής έχει κυρωθεί, ως ιδιοκτησία νοείται εκείνη που προέκυψε από την πράξη εφαρμογής. Η υποχρέωση των παρόδιων ιδιοκτησιών θεωρείται ότι εξαντλήθηκε με την κυρωθείσα πράξη εφαρμογής, η δε οφειλόμενη αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας καταβάλλεται από το Δημόσιο,

 

7. Στο τέλος της υποπαραγράφου 1 Ζώνη Α, της παραγράφου 11, Καθορισμός ορίων ζωνών, του άρθρου 21 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην έκταση κυριότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που βρίσκεται στην περιοχή Ριμινίτικα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας επιτρέπεται η κατασκευή Δημοτικού Σταδίου μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

 

Οι όροι δόμησης του Σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.