Νόμος 3103/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ασφαλιστικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και το επίδομα αλλοδαπής του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων. Το ύψος των κρατήσεων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε ταμείο, το 5% των παροχών επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4019/1959 (ΦΕΚ 248/Α/1959), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 124/1975 (ΦΕΚ 172/Α/1975) και του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α/1992), προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:

 

{δ. Οι γυναίκες υπάλληλοι και οι γυναίκες σύζυγοι των εν ενεργεία, των συνταξιούχων και όσων πέθαναν εν ενεργεία ή συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ) δικαιούνται για κάθε τέκνο εφάπαξ επιδόματος φυσιολογικού τοκετού, πέραν αυτού που χορηγεί το Δημόσιο στους ασφαλισμένους του. Το ύψος του επιδόματος αυτού, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.}

 

Η διάταξη του εδαφίου αυτού ισχύει από 27-02-1992.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Πέντε από τα μέλη του είναι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και προτείνονται αντίστοιχα ανά ένα από τις Ομοσπονδίες των Αξιωματικών, των Αστυνομικών Υπαλλήλων, των Πολιτικών Υπαλλήλων, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Το διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται ενιαία τους πόρους του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις. Το προσωπικό που διατίθεται για τη λειτουργία του Ιδρύματος και την εξυπηρέτηση των σκοπών του υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός με την επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους του. Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό τους από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για πέντε (5) έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου.}

 

5. Στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να είναι μέλη οι απόστρατοι αξιωματικοί και ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την εγγραφή τους απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση και κατά το χρόνο που είναι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αντίστοιχες με τους ομοιόβαθμους του Στρατού Ξηράς εισφορές.

 

6. Η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1171/1972 υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν καταβάλλεται από τους εν ενεργεία αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.