Νόμος 3153/03 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων με ακτοπλοϊκά πλοία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα, όπως ορίζονται στην περίπτωση η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998), που διακινούνται από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιόγραμμα ανά τεμάχιο, μεταφέρονται μεταξύ των λιμένων από πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, σύμφωνα με το νόμο 2932/2001, έναντι ναύλου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ορίζεται το ανώτατο όριο του ως άνω ναύλου.

 

2. Η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους μεγαλύτερου των είκοσι χιλιόγραμμων, καθώς και χρηματικών ποσών επιβαρύνεται με ναύλο θαλάσσιας μεταφοράς, που συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (νόμος [Ν] 3816/1958 (ΦΕΚ 32/Α/1958)).

 

3. Η παράδοση και η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται με φροντίδα των ταχυδρομικών επιχειρήσεων επί του πλοίου. Με συμφωνία των μερών μπορεί να οριστεί διαφορετικός τόπος παράδοσης και παραλαβής, καθώς και το πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται ειδικά για το σκοπό αυτόν.

 

4. Ο πλοίαρχος ή τα άλλα μέλη του πληρώματος του πλοίου που είναι επιφορτισμένα με την παραλαβή, παράδοση και γενικά τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων λαμβάνουν μέτρα για την προφύλαξή τους από κινδύνους διαβροχής, διάβρωσης και γενικά κάθε βλάβης, καταστροφής ή απώλειας.

 

5. Σε περίπτωση υπαίτιας καταστροφής, βλάβης, απώλειας ή υπερήμερης παράδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων, στον πλοίαρχο ή στα άλλα μέλη του πληρώματος του πλοίου, που είναι επιφορτισμένα με την παραλαβή, παράδοση και γενικά τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, χωρίς να αποκλείονται άλλες ποινικές, αστικές ή πειθαρχικές ευθύνες.

 

Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται κυρίως αν τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων αρνούνται την παραλαβή τους ή τα παρακρατούν ή τα παραδίδουν σε διαφορετικούς κατά τον προορισμό λιμένες ή σε πρόσωπα που δεν είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή τους ή παραβαίνουν τις καθορισμένες από το άρθρο αυτό υποχρεώσεις.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να αυξομειώνεται το όριο βάρους των είκοσι χιλιόγραμμων, ανά τεμάχιο, των ταχυδρομικών αντικειμένων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 190 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η διάρκεια της ισχύος των φαρικών τελών και το ύψος αυτών κατά κατηγορίες πλοίων και εκτελούμενων πλόων, οι υπόχρεοι για την καταβολή, οι περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

8. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 560/1948 (ΦΕΚ 59/Α/1948) παύουν να ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.