Νόμος 3208/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σύσταση υπηρεσιών και θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Εμπορίας Ειδών της Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας (Σύμβαση CITES, εφεξής Σύμβαση), που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/1992), συνιστώνται οι επόμενες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α) Στη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, που ορίζεται ως Κεντρική Διαχειριστική Αρχή, συνιστάται τμήμα με τίτλο Διεθνών Συμβάσεων και αρμοδιότητα τον έλεγχο και εφαρμογή της Σύμβασης και την έκδοση των προβλεπόμενων από αυτήν αδειών στην Ελληνική Επικράτεια.

 

β) Στη Διεύθυνση Δασών του Νομού Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνιστάται Γραφείο με, τίτλο Διεθνών Συμβάσεων και αρμοδιότητα τον έλεγχο και εφαρμογή της Σύμβασης και την έκδοση προβλεπόμενων από αυτήν αδειών, με περιοχή δικαιοδοσίας τους νομούς της Περιφέρειας, υπαγόμενο στην ως άνω διεύθυνση.

 

γ) Στη Διεύθυνση Δασών του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνιστάται Γραφείο με τίτλο Διεθνών Συμβάσεων και αρμοδιότητα τον έλεγχο και εφαρμογή της Σύμβασης και την έκδοση προβλεπόμενων από αυτήν αδειών, με περιοχή δικαιοδοσίας τους νομούς της Περιφέρειας, υπαγόμενο στην ως άνω διεύθυνση.

 

δ) Στις Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειών:

 

δ)1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

δ)2. Κεντρικής Μακεδονίας,

δ)3. Θεσσαλίας,

δ)4. Ηπείρου,

δ)5. Ιονίων Νήσων,

δ)6. Δυτικής Ελλάδας,

δ)7. Πελοποννήσου,

δ)8. Στερεάς Ελλάδας,

δ)9. Αττικής,

δ)10. Βορείου Αιγαίου,

δ)11. Κρήτης

 

συνιστάται Γραφείο με τίτλο Διεθνών Συμβάσεων και αρμοδιότητα τον έλεγχο και εφαρμογή της Σύμβασης και την έκδοση προβλεπόμενων από αυτήν αδειών, με περιοχή δικαιοδοσίας τους νομούς της κάθε Περιφέρειας, υπαγόμενο αντίστοιχα στις ανωτέρω διευθύνσεις.

 

Του Τμήματος Διεθνών Συμβάσεων της περίπτωσης α' προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ02 Δασολογικού, των δε Γραφείων Διεθνών Συμβάσεων των περιπτώσεων β' έως και δ' προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας.

 

2. Στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνιστώνται οι εξής θέσεις, που κατανέμονται ως ακολούθως:

 

2.1. Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 02 Δασολογικού θέσεις τρεις (3)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 02 Δασοπονικού θέσεις δύο (2)

γ. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολογικού Ζωολογία θέσεις μία (1)

δ. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολογικού Βοτανικής θέσεις μία (1)

ε. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 03 Κτηνιατρικού θέσεις μία (1)

στ. Στον Κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 04 Διοικητικού Λογιστικού θέσεις μία (1)

ζ. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 14 Μεταφραστών Διερμηνέων θέσεις μία (1)

 

2.2. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.3. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.4. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.5. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.6. Στην Περιφέρεια Ηπείρου:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο ΤΕ Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.7 Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.8. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.9. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.10. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.11. Στην Περιφέρεια Αττικής:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.12. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.13. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1)

 

2.14. Στην Περιφέρεια Κρήτης:

 

α. Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων θέσεις δύο (2)

β. Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπονίας θέσεις μία (1).

 

Για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, εκτός από τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών αγγλική, γαλλική ή ισπανική.

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 258 του Δασικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζονται ειδικοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι σε θέματα διαχείρισης και προστασίας ειδών της άγριας φύσης. Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την προστασία και εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που προβλέπονται από τη Σύμβαση και τους σχετικούς με αυτή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιστημονική Επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής, η θητεία των μελών, η γραμματειακή εξυπηρέτηση και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της.

 

Οι λειτουργικές δαπάνες της Επιστημονικής Επιτροπής και οι αμοιβές των μελών της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας και βαρύνουν πιστώσεις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.}

 

4. Το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας το οποίο κατά τη δημοσίευση του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσέφερε υπηρεσίες με απόσπαση στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης ή με εντολή της Διοίκησης, και το οποίο είχε τοποθετηθεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας οι οποίες καταργήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996), εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ως αποσπασμένο προσωπικό της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης.

 

5. Η ανάκληση της απόσπασης του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας για την επιστροφή αυτού στην οργανική του θέση ενεργείται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας.

 

6. Η περίπτωση ι)ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ζ) πέντε (5) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του νόμου 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003, προστίθεται περίπτωση κ)α', που έχει ως εξής:

 

κ)α) Μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών).

 

8. Για την κατάρτιση των νεοπροσλαμβανόμενων ή την επιμόρφωση των υπηρετούντων στις δασικές υπηρεσίες υπαλλήλων, σε θέματα δασοφυλακής, επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία Σχολών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Δασοφυλάκων. Η έδρα, ο τρόπος λειτουργίας, το διδακτικό προσωπικό, τα προγράμματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, οι δαπάνες λειτουργίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των σχολών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την επιλογή του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού και τα των αμοιβών και αποζημιώσεων αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του νόμου 1845/1989, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 53 του νόμου [Ν] 2169/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1993). Στον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις για τη σύσταση και λειτουργία των παραπάνω σχολών.

 

9. Μετά την περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) προστίθεται περίπτωση ι)στ' που έχει ως εξής:

 

{ι)στ) Τρεις (3) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χημικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.