Νόμος 3232/04 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Γενικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ασφαλισμένοι στους φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη:

 

Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ο οποίος συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4202/1961 (ΦΕΚ 175/Α/1961), όπως ισχύει.

 

Κάθε άλλος χρόνος πραγματικός ή πλασματικός δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης.

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους οργανισμούς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

3. α. Ασφαλισμένοι φορέων κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον έντεκα και μισό έτη υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 31-12-2007 και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δικαιούνται σύνταξη γήρατος, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των φορέων αυτών. Οι διατάξεις της νομοθεσίας τους περί κατωτάτων ορίων δεν εφαρμόζονται. Το ως άνω ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 ούτε να υπολείπεται του 1/2 του εκάστοτε καταβαλλόμενου κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

 

β. Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από ανεξάρτητη δραστηριότητα σε φορείς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ο οποίος συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4202/1961 (ΦΕΚ 175/Α/1961), όπως ισχύει.

 

γ. Στους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως ισχύουν.

 

δ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 31-12-2007.

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001), έχει εφαρμογή και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων.

 

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των φορέων κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων να λαμβάνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες από τους φακέλους που τηρούνται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες για τα εισοδήματα φορολογουμένων, ασφαλισμένων ή ασφαλιστέων στους εν λόγω φορείς, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των οργανισμών αυτών στην είσπραξη των νομοθετημένων πόρων τους, καθώς και στον έλεγχο της νομιμότητας της χορήγησης των παροχών τους.}

 

6. Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων), που ορίζονται από το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999) και δεν είναι επιβάτες, υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΤΕΒΕ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.