Νόμος 3260/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3051/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του νόμου 3051/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Οι φορείς που υπάγονται στον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και οι οποίοι διεξάγουν οι ίδιοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού τους και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, υποχρεούνται να καταρτίζουν, να αναρτούν και να αποστέλλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων το αργότερο μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες για το τακτικό προσωπικό και είκοσι (20) ημέρες για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού ορίου, που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, οι υπεύθυνοι διώκονται πειθαρχικώς για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος με βάση την έκθεση ελέγχου της Επιθεώρησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Αν υπεύθυνοι της αδικαιολόγητης καθυστέρησης είναι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή πρόεδροι ή μέλη διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που είναι και αιρετό μέλη της διοίκησης του οικείου δήμου ή κοινότητας, διώκονται πειθαρχικώς κατά τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ύστερα από έκθεση επιθεωρητή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να κινήσει τη σχετική πειθαρχική διαδικασία.}

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του νόμου 3051/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{9. Σε περίπτωση μη σύνταξης, μη ανάρτησης ή μη υποβολής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού των πινάκων κατάταξης από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου ή μη σύνταξης των οριστικών πινάκων, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την παραλαβή της σχετικής έκθεσης ελέγχου από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και στην περίπτωση της μη αποστολής των πινάκων διοριστέων προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή μη διορισμού των διοριστέων ή μη πρόσληψης των προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι υπεύθυνοι διώκονται ποινικώς για παράβαση καθήκοντος κατά τις διατάξεις του όρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, ύστερα από έκθεση του Επιθεωρητή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.