Νόμος 3262/04 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 130/2000 τροποποιείται ως εξής:

 

{α. Από την 1η Δεκεμβρίου εκάστου Ολυμπιακού έτους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους των Ολυμπιακών Αγώνων, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) κάθε ομοσπονδίας ολυμπιακού αθλήματος εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του.

 

Εάν ορισμένη Ομοσπονδία δεν εκλέξει αντιπρόσωπο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή λειτουργεί νόμιμα χωρίς εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 130/2000 καταργείται.

 

2. Στο άρθρο 24 του νόμου 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία που διέπονται από τον παρόντα νόμο επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων απαγορευόμενης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.}

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4 του νόμου 2947/2001, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιo εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (ΟΣΕΚΚ), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιo (IWBF).}

 

4. Οι περιπτώσεις α', β' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/2004 (ΦΕΚ 16/Α/2004) τροποποιούνται ως εξής:

 

{α. Πέντε (5) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που εκπροσωπούν ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΔΠΕ).

 

β. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (ΟΣΕΚΚ) που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

 

ε. Τρεις προσωπικότητες κύρους που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/2004 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ) είναι επταμελής. Τα μέλη της εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής για τις θέσεις του Προέδρου, των Α' και Β' Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, του Εφόρου και του υπευθύνου των Δημοσίων Σχέσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.}

 

Στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/2004 προστίθεται πέμπτη παράγραφος που έχει ως εξής:

 

{5. Πέρα από τις πάγιες θέσεις προσωπικού, που στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος προβλέπονται, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής δύναται να συσταθεί νομικό τμήμα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο θα στελεχώνεται από δικηγόρο, τουλάχιστον παρ' εφέταις, με ειδική κατάρτιση σε θέματα αθλητικής δικαιοσύνης, ο οποίος και θα απασχολείται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Αντίστοιχα και με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής της Επιτροπής, δύναται να συμβάλλεται με ιδιώτη επαγγελματία λογιστή, διπλωματούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος οικονομικών επιστημών, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.}

 

6. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 2725/1999, που καταργήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση α' του νόμου 3207/2003, επανέρχεται σε ισχύ.

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση α' του νόμου 3207/2003, αναριθμείται σε 4.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση β' του νόμου 3207/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα,}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.