Νόμος 3279/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης επικουρείται από Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που λειτουργούν ως εισηγητικά όργανα και συγκροτούνται από εκπροσώπους φορέων που μπορεί να είναι και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και της διοίκησης, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των οποίων τα σχετικά καθήκοντα ανατίθενται κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική ρύθμιση και από τη διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης. Οι επιτροπές αυτές είναι οι ακόλουθες:

 

α) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας

β) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ανταγωνιστικότητας

γ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας

δ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ε) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

2. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων μελετούν τα θέμα τα που ανήκουν στον τομέα ευθύνης τους και:

 

α) εισηγούνται προς το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης μέτρα και ενέργειες βελτίωσης,

β) καταρτίζουν τις ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις δράσης τους,

γ) προετοιμάζουν το ετήσιο σχέδιο δράσης των φορέων υλοποίησης,

δ) συντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης,

ε) υποβάλλουν προτάσεις για τη διαρκή βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας,

στ) αξιολογούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης,

ζ) παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στη διαδικασία εφαρμογής των γνωμοδοτήσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και

η) συντάσσουν εισηγήσεις, εκθέσεις και αναφορές, κατόπιν ανάθεσης από το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, για θέματα της αρμοδιότητας τους.

 

3. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως ακολούθως:

 

α) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής.

 

β) Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Ανταγωνιστικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ανάλογα με τη φύση του θέματος που χειρίζονται.

 

γ) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

δ) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

4. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Υποστηρίζουν τη Διαχείριση του έργου των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και όσων δράσεων προκύπτουν από αυτό.

 

β) Συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται αξιόπιστα και συνεχώς επικαιροποιημένα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα από εθνικές και διεθνείς πηγές, δημιουργώντας και σχετική βάση δεδομένων.

 

γ) Συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς.

 

δ) Διοργανώνουν ημερίδες και εκδηλώσεις, που αφορούν στην προώθηση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας και στην προβολή παγκόσμιων καλών πρακτικών.

 

ε) Μεριμνούν για την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.