Νόμος 3912/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αναμόρφωση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Κυβέρνησης σε θέματα ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

 

α) Προσδιορίζει τους άξονες και εξειδικεύει τους επί μέρους στόχους της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

 

β) Επεξεργάζεται θέσεις, γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

 

γ) Υποβάλλει προτάσεις για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Χώρας, καθώς και τη βιώσιμη και συμβατή προς την περιβαλλοντική προστασία ανάπτυξη.

 

δ) Συντάσσει προτάσεις για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

 

ε) Παρακολουθεί τις εργασίες και συγκεντρώνει τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας Επιτρόπων για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ) Διατυπώνει γνώμη, επί των θεμάτων αρμοδιότητας του, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ζ) Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο δράσης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του.

 

η) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και τις υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

θ) Εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περιοδικές ειδικές εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα,

 

ι) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων.

 

ι)α) Προτείνει την αναμόρφωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ).}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό αυτόν προβλέπονται τα σχετικά με τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία του και τον τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεων του, καθώς και τα σχετικά με τη λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης συνεδριάζει, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.}

 

4. Το άρθρο 2 του νόμου 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Σύνθεση και λειτουργία

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης συγκροτείται από:

 

α) Τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

β) Τους Γενικούς Γραμματείς Βιομηχανίας, Εμπορίου, Έρευνας και Τεχνολογίας, Καταναλωτή, Δημοσίων Έργων, Επενδύσεων και Ανάπτυξης και Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

γ) Τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα.

 

δ) Τον προϊστάμενο της Μονάδας Παραγωγής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

 

ε) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

στ) Τους Προέδρους:

 

της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας,
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,
της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων,
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών,
του Φορέα Εκπροσώπησης των Περιφερειών,
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας,
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ζ) Τους προέδρους των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 5 του παρόντος.

 

2. Ως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, προσωπικότητες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

 

3. Για τη συμμετοχή του προέδρου και των μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

4. Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μόνιμη Επιτροπή Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων που μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση τρεχούσης φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του. Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Μόνιμη Επιτροπή συγκαλείται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του.

 

6. Η διοικητική υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης ανατίθεται στη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα.}

 

5. Το άρθρο 5 του νόμου 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης επικουρείται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων που λειτουργούν ως εισηγητικά όργανα και συγκροτούνται από εκπροσώπους φορέων που μπορεί να είναι και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και της διοίκησης, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των οποίων τα σχετικά καθήκοντα ανατίθενται κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική ρύθμιση και από τη διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης. Οι επιτροπές αυτές είναι οι ακόλουθες:

 

α) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας

β) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ανταγωνιστικότητας

γ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας

δ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ε) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

2. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων μελετούν τα θέμα τα που ανήκουν στον τομέα ευθύνης τους και:

 

α) εισηγούνται προς το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης μέτρα και ενέργειες βελτίωσης,

β) καταρτίζουν τις ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις δράσης τους,

γ) προετοιμάζουν το ετήσιο σχέδιο δράσης των φορέων υλοποίησης,

δ) συντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης,

ε) υποβάλλουν προτάσεις για τη διαρκή βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας,

στ) αξιολογούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης,

ζ) παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στη διαδικασία εφαρμογής των γνωμοδοτήσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και

η) συντάσσουν εισηγήσεις, εκθέσεις και αναφορές, κατόπιν ανάθεσης από το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, για θέματα της αρμοδιότητας τους.

 

3. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως ακολούθως:

 

α) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής.

 

β) Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Ανταγωνιστικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ανάλογα με τη φύση του θέματος που χειρίζονται.

 

γ) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

δ) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

4. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Υποστηρίζουν τη Διαχείριση του έργου των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και όσων δράσεων προκύπτουν από αυτό.

 

β) Συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται αξιόπιστα και συνεχώς επικαιροποιημένα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα από εθνικές και διεθνείς πηγές, δημιουργώντας και σχετική βάση δεδομένων.

 

γ) Συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς.

 

δ) Διοργανώνουν ημερίδες και εκδηλώσεις, που αφορούν στην προώθηση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας και στην προβολή παγκόσμιων καλών πρακτικών.

 

ε) Μεριμνούν για την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

6. Τα άρθρα 4 και 8 του νόμου 3279/2004 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.